10 gün göreve gelmediği için çekilmiş sayılan memura ayrıca disiplin cezası verilir mi?

14/11/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Mesai takibi için imza uygulaması olmayan bir kurumda görev yapan personelin görevine gelmediği nasıl ispatlanır? Müstafilik bir disiplin suçumudur? Şayet suç ise savunma alınmadan bu ceza verilir mi?Teşekkürler...

Cevap

Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Bu çerçevede 657 sayılı Kanunun 99 ve 100 üncü maddeleri gereğince belirlenmiş olan çalışma saatlerine riayet etmek zorundadırlar. Ayrıca, 101 inci madde veya 178 inci madde hükümlerine uyularak belirlenmiş olan çalışma saatlerinde riayet etmeleri gereklidir. Ayrıca, Devlet memurları görevlerini kendilerine tahsis edilen yerde yerine getirirler. Çalışma saatlerinde bu yerde bulunmak zorundadırlar.

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde devlet memurlarına verilecek cezalar ile hangi fiil ve hallerine disiplin cezası gerektirdiği belirlenmiş bulunmaktadır. Anılan maddenin;(C ) bendinin b alt bendinde "Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek," denilmek suretiyle bu fiili işleyen devlet memuruna aylıktan kesme cezası öngörülmüş, (D) bendinin b alt bendinde "Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek," denilmek suretiyle bu fiili işleyen devlet memuruna kademe ilerlemesinin durdurulması cezası öngörülmüştür. Belirtilen fiilleri işleyen devlet memurlarına kanunda belirtilen usule uyularak fiile göre aylıktan keme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gereklidir.

657 sayılı Kanunun çekilme başlıklı 94 üncü maddesinde "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler."
denilmektendir. Görevi terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde 10. günün mesai bitim saatinden itibaren ilgilinin çekilme isteğinde bulunmuş kabul edilmek suretiyle idare 11. gün itibari ile ilgili memurun memuriyetine son verebilir. Bilahare devlet memuru terkin Mezuniyeti veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olduğunu ispat etmesi halinde idare hatalı eylem ve işlemlerini her zaman geri alabileceği göz önüne alındığında bu işlemden geri dönebilir.

Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde,
1- Çalışma saatlerinde katılımı tespit maksadı ile imza uygulaması bulunmayan bir kurumda görev yerine gelmeme hususu amirler tarafından tespit edilmesi durumunda tutanak ile kayıt altına alınması gerekmektedir. Göreve gelmeme tutanak ile belirlenmelidir.

2- Memuriyetten çekilme (müstafi olma hali) bir disiplin suçu değildir.

3- Memuriyetten çekilen veya çekilme isteğinde bulunmuş sayılan devlet memurları 657 sayılı Kanunun 92 maddesi hükmü uyarınca yeniden devlet memuriyetine dönebilmektedirler.

4- Disiplin cezası gerektiren fiil ve haller dolayısı ile disiplin cezası verilebilmesi için 657 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi hükmü uyarınca memurun savunması alınması şarttır.

Bu soru 37,416 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?