Müdür yardımcısı iken Şef kadrosuna atanan kişinin mağduriyeti...

14/11/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Merhaba, Ben .. Belediyesi Su-otobüs İşletmesinde Muhasebe Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, Su İşletmesinin .. Büyükşehir Belediyesi .. Genel Müdürlüğüne bağlanmasıyla aynı kurum içindeki Belediye Hesap İşleri Müdürlüğü Servisine atandım. Burada müdür yardımcısı kadrosu bulunmadığından şef kadrosundan maaş almaktayım. Müdür yardımcısı iken şef kadrosuna geçmem, Kazanmış olduğum haklar olan ek gösterge ve tazminatlarda düşüşe neden oldu. Bu konudaki mağduriyetimin giderilmesi için ne yapılması gerekir. Teşekkür ederim.

Cevap

Bilindiği üzere,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun göstergeleri düzenleyen 43 üncü maddesinin (B) bendinde "Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. (II) sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.
Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır."
hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, ek göstergeler, "ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz" hükmü uyarınca yukarıda belirtilen istisnalar dışında kazanılmış hak teşkil etmemektedir.

Durumunuzda malum olduğu üzere istisna kapsamında bulunmamaktadır.

Ancak, 657 sayılı Kanunun 67 nci maddesi hükmü gereğince şef kadrosunda bulunan Devlet memurlarının Kazanılmış Hak Aylık Dereceleri öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak üzere kadro olup olamamasına bakılmaksızın yükseltilmesi mümkün bulunmaktadır. Kazanılmış hak aylık dereceniz 657 sayılı Kanunun eki cetvellerde belirtilen derecelere yükselmesi halinde şef kadrosu için belirlenmiş olan ek göstergeden faydalanmanız mümkün bulunmaktadır. Halen 657 sayılı Kanunun I sayılı cetvelinde kazanılmış hak aylık derecesi aynı olan şef ve müdür yardımcısının unvanlarının ek göstergeleri eşit bulunmaktadır. Maaşınızda ek göstergeye dayalı bir düşüşün varsa kazanılmış hak aylık dereceniz ile müdür yardımcısı kadrosunun derecesinin farklılığından kaynaklandığı düşünülmeyteyiz.

Zam ve tazminat ödemeleri hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152 inci maddesinin III ortak hükümler bölümünün 1 inci fıkrasında "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur." hükmü uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 2005 yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 14/02/2005 tarih ve 2005/8501 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Anılan Karar 24/02/2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. Anılan Bakanlar Kurulu kararının I ve II sayılı cetvellerinde Şef ve müdür yardımcısı kadrosu için belirlenen zam ve tazminatlar farklılık arz etmektedir. Bu nedenle şef kadrosuna atanmanız nedeniyle maaşınızda zam ve tazminatlar bakımında düşme olması kaçınılmazdır. Bu mağduriyetinizin giderilmesi müdür yardımcısı kadrosu bulunan bir birimde bu unvanda istihdam edilmeniz ile giderilebilir.

Müdür yardımcısı unvanı kazanılmış hak teşkil etmesi sebebiyle bu kadroya sınavsız olarak atanmanız her zaman mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 13,289 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?