Asaleten atanmayacağı bir ildeki müdürlüğe vekaleten atanan memura zam ve tazminat farkı verilir mi?

19/12/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Sayın yetkililer,
Ben bir konuda mağdur olduğumu düşünüyorum. Ben (A) tipi bir okul müdürü olarak görev yaptıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bakanlık görevlendirmesiyle görevlendirildim. Görevlendirme formumun açıklamalar bölümüne "657 sayılı kanunun 86.maddesine göre görevlendirilmiştir" diye yazılmasını ve dolayısıyla makam tazminatından yararlanmak istemiştim. Gelen cevabi yazıda "siz bakanlığımızın aradığı genel ve özel şartları taşımaktasınız ancak doğum yerinizin aynı il olması nedeniyle asil olarak atanamazsınız. Dolayasıyla vekil olabilmeniz için asil de aranan şartları taşımalısınız" denilerek hiçbir işlem yapamayacaklarını belirtmişlerdir. Sorum şudur: İlçe Milli Eğitim Müdürü olunabilmesi için asilde aranan şartlar nelerdir. Ben vekil dahi olamayacağım bir yere nasıl görevlendirilebiliyorum? Bölge İdare Mahkemelerinin bu konudaki içtihatları nedir? teşekkür ederim.

Cevap

Bu konuda daha önce ayrıntılı bir dosya hazırladık. 13.11.2005 tarihli ve "Vekalet Ücreti Alınabilme Şartları" başlıklı bu dosyaya ulaşmak için tıklayınız.

Bu dosyada zam ve tazminat farkı alınabilmesi için gereken şartlardan biri şu şekilde tespit edilmiştir.

"c) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,
kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir."

Diğer taraftan, 25.6.1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik"in 15 inci maddesinde memurun yer değiştirme suretiyle atanamıyacağı hizmet yerlerine ilişkin olarak şu hükme yer verilmiştir.

"Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, nüfus ve vatandaşlık müdürü, nüfus müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere
c) (Mülga: 17/7/1999 tarih ve 1999/13143 sayılı B.K.K., R.G. 11.8.1999-23783)
Ancak, son genel nüfus sayımına göre;
a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV,V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusa 50.000'i aşan yerlere,
b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000`i aşan yerlere, yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilirler."

Yönetmeliğin tamamı
Diğer taraftan "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"e göre bir göreve asaleten atanabilmek için atanılacak kadronun derecesine 657 sayılı Kanunun 68 inci A ve B bentleri hükümlerini taşıyor olmak, 657 sayılı Kanunun72 nci maddesi hükmü uyarınca yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik uyarınca atanmasına engel bulunmamak ve Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca açılacak görevde yükselme eğitim ve sınavına katılarak yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir.

Yukarıdaki hükümlere göre siz yer değiştirme yönetmeliğinin 15'inci maddesi hükmü gereğince aslen atanamayacağınız bir göreve vekaleten atanmış bulunmaktasınız. Yani asil olarak atanma şartlarına sahip değilsiniz. Bu nedenle zam ve tazminat farkınızı almanız mümkün değildir.

Bu soru 23,828 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?