Doktora yapmanın memura bir faydası var mı?

23/12/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Halen bir kamu kurumunda çalışmaktayım.Ancak Doktora yaptım ve özel yada devlet üniversitelerinin birinde haftada 3 yada 4 saatlik bir görevlendirme ile ders verebilir miyim? Bu konuda bir hüküm var mı? Ayrıca doktora yapmış olmak kamuda memur olarak çalışanlara ek göstergede herhangi bir yükselme getiriyor mu?
Teşekkür ediyor Kolaylıklar diliyorum...

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ders görevi başlıklı 89 uncu maddesinde "Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.
Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun Kararı ile tespit olunur."
hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, mezkur kanunun 36 ncı maddesinin ortak hükümler bölümünün (A) bendinin 9 uncu fıkrasında "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.
"denilmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43 üncü maddesinin B bendinde "Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. (II) sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz?
" hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca istisnalar hariç ek gösterge ilgilinin bulunduğu kadro unvanı esas alınmak suretiyle ödenmektedir.

Bu hükümlere göre,

1- Doktora yapan devlet memurunun kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin, anılan Kanunun 36 maddesinin A/9 uncu fıkrası hükmünden faydalandırılarak yükseltilmesi gerekmektedir. İlgili hükümde eterli açıklık vardır.

2- Doktora yapmış olan Devlet memuruna 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükmü uyarınca saat üniversitede ders görevi verilmesi mümkündür. Bu konuda çalışılan kurum ile irtibat kurulması uygun olacaktır.

3- Doktora yapmış olan devlet memurunun ek göstergesi atanmış olduğu kadro ve derecesi ile ilgili olması nedeniyle değişiklik olmaz. Ancak, yeni bir kadroya atanması halinde atanmış olduğu kadronun ek göstergesinden faydalanması mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 36,767 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?