Fen memurluğu kursu, memura derece veya kademe sağlar mı?

30/01/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

Merhaba;
Öncelikle böyle bir siteyi bizlerin hizmetine verdiğiniz için memurlar. net çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum.
Ben bir kamu kuruluşunda (Belediye) 657. D.M.K'na tabii teknisyen kadrosunda görev yapmaktayım. 01-10-1997 yılında teknisyen olarak (Fen memuru) memuriyete başladım. Teknik personel olmam hasebiyle 03-11-1997 / 24-07-1998 tarihleri arasında yaklaşık 9 ay süreli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce Belediye Teknik Adamları Yetiştirme ve Geliştirme Kursunu başarı ile (Başarı Notu: 85.39) tamamladım. Bitirdiğim bu teknik kurs sebebiyle 657 D.M.K'nun 36.maddesinin A bendi çerçevesinde değerlendirilip kazanılmış hak aylığıma 1 kademe eklenebilir mi acaba....
Bu sorumun cevabını yayınlar veya mail adresime cevap gönderirseniz çok memnun olurum.
Şimdiden çok teşekkür ederim. Sağ olun.

Cevap

FEN MEMURLUĞU KURSUNDAN SONRA FEN MEMURLUĞU KADROSUNA ATANAN DEVLET MEMURUNA 1 DERECE İLERLEMESİ UYGULANIR

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde memurların hizmet sınıfları sayılmış ve memurların gördükleri öğrenimler dikkate alınmak suretiyle memuriyete giriş dereceleri ve yükselebilecekleri derece ve kademeler belirlenmiş olup anılan maddenin ortak hükümler bölümünün (A) bendinin 4 nci fıkrasında "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun Şehir Plancısı, Yüksek Şehir Plancısı, Yüksek Bölge Plancısı, Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulundan mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü yer almaktadır.

Anılan maddede belirtilen unvanları ihraz edenler ile belirli okulları bitirenlerin teknik hizmetler sınıfında görev almaları şartı ile giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesi öngörülmektedir.

Bayındırlık İskan Bakanlığının belediyelere teknik personel yetiştirmek amacıyla açmış olduğu 9 aylık kursu başarı ile tamamladıktan sonra Devlet memurunun Fen Memuru kadrosuna atanması yapılması yapılan kişinin, mezkur maddede aranılan şartlar olan;
1-Teknik hizmetler sınıfında görev alma
2- Belirtilen unvanları ihraz etme ve okulları bitirme (fen memuru kadrosuna atanma)
gerçekleşmesi sebebiyle memuriyet giriş derece ve kademesine 1 derece ilave edilmesi gerekir.

FEN MEMURLUĞU KURSUNDAN SONRA TEKNİSYEN KADROSUNDA GÖREVLİ DEVLET MEMURUNA 1 KADEME İLERLEMESİ UYGULANMASI

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde memurların hizmet sınıfları sayılmış ve memurların gördükleri öğrenimler dikkate alınmak suretiyle memuriyete giriş dereceleri ve yükselebilecekleri derece ve kademeler belirlenmiş olup anılan maddenin ortak hükümler bölümünün (A) bendinin 12 nci fıkrası (a) bendinde "Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır." denilmektedir.

Sözkonusu maddede hükmünden devlet memurunun faydalanabilmesi için
1-Katıldığı kursun hizmet içi eğim niteliğini taşımaması,
2-Eğitim süresinin en az 1-2 yıl olması,
3-Kursun kurumlarınca açılması gerekmektedir.

Ayrıca, eğitim sistemimizde 1 yıllık eğitim 9 aydan müteşekkil olup, Bayındırlık İskan Bakanlığının belediyelere teknik personel yetiştirmek amacıyla açmış olduğu 9 aylık Fen Memurluluğu kursu 1 yıllık eğitim kabul edilmektedir.

Bu itibarla, teknisyen kadrosunda görevli olan devlet memurunun, Bayındırlık İskan Bakanlığının belediyelere teknik personel yetiştirmek amacıyla açmış olduğu 9 aylık Fen Memurluluğu kursu bir yıllık kabul edilmekle birlikte, kurs ilgilinin kurumunca açılmamış olması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin 12 fıkrasının (a) bendi hükmünden faydalandırılarak 1 kademe ilerlemesi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu soru 16,112 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?