Bulgarcadan 98 soruyu doğru yanıtlayan, ne miktarda KPDS tazminatı alır?

06/02/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

SORU: KPDS Tazminatı Miktarları ile ilgili yorumunuzu talep ediyorum. Sitenizdeki dil tazminatlarının yorumunu anlayamadım.İşin esası şu: Bulgarca'dan 98 soruya cevap verdim. Bana dil tazminatı olarak A1 Düzeyi (96-100) 43,442,000 yani 43,44 YTL mi ödenmesi gerekiyor? İstanbul Eyüp İlçesi .. İlköğretim Okulunda kadrolu öğretmen olarak çalışmaktayım.

Cevap

CEVAP: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 570 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 15 inci maddesi ile değişik 2 inci maddesinin 1inci fıkrasında "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir. Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir." hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca 'Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar' 11.04.1997 tarihli Başbakanlık oluru ile 15.4.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş olup, Esasların 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında "Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilir." denilmektedir.

375 sayılı KHK'nın 2. maddesinde, KPDS tazminatının her bir dil için ödenmesi öngörülmüştür. Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar'ın 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında da öğretmenler için onay almadan yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilmektedir. Mezkur Esasların ekinde yer alan

  A Düzeyi 96-100 puan A Düzeyi 90-95 puan B Düzeyi 80-89 puan C Düzeyi 70-79 puan

1- Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele

* Bildiği her dil için

1200 900 600 300

2- Diğer personele (Bulgarca hariç)

* Bildiği her dil için

750 750 500 250

..

2- Diğer personele Bulgarca için 2.486.000 2.486.000 1.657.000 828.000

Bu nedenle Öğretmenlerin onaysız olarak yabancı dili kullandıkları kabul edilmekte ve KPDS sınavından Bulgarca'dan aldığınız seviyenin karşılığının aylık katsayı olan 0.04265 ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan yalnız 0.006 oranında damga vergisi düşülmek suretiyle bulunacak miktarda dil tazminatı ödenmesi gereklidir.

Memur maaşlarına ilişkin veriler için adresine bakabilirsiniz.

Bulgarca dilinden KPDS sınavına giren ve sonuçta

A düzeyinden 96-100 puan alan 1200* 0.4265=51.18 -(51.18*0.006)=50.88 YTL.
A düzeyinden 90- 95 puan alan 900* 0.4265=38.38 -(38.38*0.006)=38.15 YTL.

Bu soru 20,724 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?