Yüksekokul sekreterinin ek göstergesi kaçtır?

25/04/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

Üniversitelerde 4 yıllık ve üzeri (Hazırlık Sınıfı) eğitim veren yüksekokullarda 1. derecedeki YÜKSEKOKUL SEKRETER'inin ek göstergesi hakkında tereddüde düşülmüştür. Bu konuda yardımlarınızı talep ediyoruz.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43 üncü maddesinin (B) bendinde "Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. (II) sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.
Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır."
hükmü yer almaktadır.

Anılan hükümler uyarınca devlet memurları için ek göstergeler I ve II sayılı cetveller ile düzenlenmiş bulunmaktadır.
I sayılı ek gösterge cetvelin değişiklik yapılması kanuni düzenleme ile mümkün olabilmektedir.
II sayılı ek gösterge cetveline unvan ilave edilmesi unvanların yerlerinin değiştirilmesi ve çıkartılması Bakanlar kurulu Kararı ile yapılabilmektedir.

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu akademik personelin ek göstergeleri düzenlenmiştir. Akademik bir kadro olmayan yüksekokul sekreteri unvanına Söz konusu Kanunda yer verilmemiştir. Yüksekokul sekreteri idari kadro içinde yer almaktadır.
Yüksekokul sekreterine ödenecek ek gösterge için 657 sayılı Kanunun eki ek gösterge cetvellerine bakılması gereklidir.
I ve II ek gösterge cetvellerde yüksekokul sekreterine yer verilmemiştir. Bu nedenle yüksekokul sekreterleri genel ek göstergelerden faydalanmaktadırlar.
Bu itibarla I sayılı ek gösterge cetvelinin I Genel İdare Hizmetleri Sınıfının (i) bendinde belirlenen ek gösterge rakamlarından faydalanabileceğiniz değerlendirilmektedir.

ÜNVANI
i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,
1. Yükseköğretim görenler,
2200
1600
1100
800

Bu soru 19,259 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?