Anne ve bananın her ikisi de çocuğa refakat edebilir mi?

12/10/2006 00:17:00
Yazdır

Soru

Sayın yetkili ben araştırmalarımda tam anlamıyla sonuca varamadım yardımcı olursanız sevinirim. Karı koca çalışan arkadaşlarımın çocukları geçirmiş olduğu kaza neticesinde boyundan aşağısı tutmamakta ve 8 aydan itibaren bulundukları il dışında üniversitesi hastanesi yoğum bakım ünitesinde yatmaktadır. Yoğun bakım ünitesi anabilim dalı başkanlığından "anne ve babasına ihtiyaç duyulmaktadır" ibaresi bulunan yazıları mevcuttur. Arkadaşlarımın amacı her ikisi içinde harcırah almak değil çocuklarının yanında bulunabilmektir. benim sorum bu arkadaşlarımın her ikisinin de izinli sayılabilir mi bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

Cevap

Devlet memurları ile herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerinin veya bakmakla yükümlü bulundukları ana baba ve ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanacağı 657 sayılı devlet Memurları Kanunun 209 uncu maddesinde düzenlenmiş olup, bu Madde de yer alan "bakmakla yükümlü bulundukları" ibaresinden ne anlaşılması gerektiği hususu yönetmelikte açıklanmıştır.

657 sayılı Kanunun210 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır." hüküm gereğince Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nde kimlerin yararlanacağı ve tedavinin usul ve esasları belirtilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin A bendinin ( d) alt bendi uyarınca, Devlet Memurunun aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarının tedavi giderleri kurumlarınca sağlanması gerekmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin eşlik etme zorunluluğu başlıklı 27 inci maddesinde "Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Bu takdirde ödenmesi gereken yatak ücreti, sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve belge eklenmek suretiyle, ilgili kurumca ödenir. Hasta özel sağlık kurumunda tedavi edilir ve giderler hasta tarafından bu sağlık kurumuna ödenirse, alınacak fatura ve belge ilgili kuruma verilerek bedeli kurumdan alınır.
Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de, memurun bağlı olduğu kurumca, "Harcırah Kanunu" hükümleri dairesinde yolluk ve gündelik verilir. Hasta bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince belirli bir araç ile gönderiliyorsa, eşlik edenin yollukları da aynı madde hükümleri uyarınca ödenir."
denilmek suretiyle zorunlu hallerde hastaya refakat imkanı sağlanmıştır. Ancak fıkra metninde "hastaya biri eşlik ettirilir" denilmek suretiyle hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun sadece bir refakatçi için lüzum gösterebileceği ifade edilmiştir. Aynı fıkrada, eşlik eden kimseye verilecek yolluk ve gündelik konusunda da Harcırah Kanununa atıf yapılmıştır.
Bu çerçevede devlet memurunun; eş, çocuk ve bakmaya mecbur oldukları ana ve babaları için il dışında tedavileri süresince bir kişinin refakatçi olması, memur olan refakatçinin tedavi süresince görevli sayılması gerekmektedir.

"Refakatte süre var mıdır?"

Çocuğun il dışına sevkinde hem anne hem de baba refakatçi olabilir mi?

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında "Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
Devlet memurlarına on hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
"hükümleri bulunmaktadır.

Bu çerçevede,
1- Çocuğun rahatsızlığı sebebiyle il dışında tedavi amacıyla anne yada babadan yalnız birinin refakatçi olarak görevlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.
2- Memur olarak çalışan diğer eşin, 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca mazereti sebebiyle 6 ay izin kullanması mazeretin devamı etmesi halinde de bir 6 ay daha aylıksız izin almasının mümkün bulunduğu,
3- Memur olarak çalışan diğer eşin, 10 yıllık hizmet sürenizin dolmuş olması halinde de 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca mazeret belirtmeksizin 6 ay izin kullanmanız mümkün bulunduğu,
tarafımızca değerlendirilmektedir.

Bu soru 19,865 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?