Adana'dan İstanbul'a ataması yapılan memurun mehil süresi

08/11/2006 15:00:00
Yazdır

Soru

Adana'dan İstanbul'a atanmam gerçekleştirildi. Atanma yazımı 01/11/2006 tarihinde tebellüğ edip mesai bitiminde görevimden ayrılırsam, 15 günlük mehil müddetimin başlangıcı 01/11/2006 tarihimidir, 02/11/2006 tarihimi? Eğer atanma yazımı 01/11/2006 tarihinde tebellüğ edip mesai içinde görevimden ayrılırsam, 15 günlük mehil müddetimin başlangıcı 01/11/2006 tarihimidir, 02/11/2006 tarihimi?
Teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi başlıklı 62 maddesinde "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1- Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2- Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.
Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir."
hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Madde de yer alan "yer" kavramı konusunda daha önce yayımlanmış olan ayrıntılı haberimiz için tıklayınız.
Adana'dan İstanbul'a atanma onayınızın tebliğ edildiği gün devir mecburiyetiniz yoksa ilişiğinizin kesimesi gerekmektedir. Devir mecburiyetiniz varsa devir işlemini gerçekleştirdikten sonra ilişik kesilmektedir. Tebliğ ve ilişik kesme farklı tarihte ise mehil müddeti ilişik kesme tarihinden sonra başlamaktadır. Atama onayınız tebliğ edilip ilişiğiniz kesilmiş ise 01.11.2006 tarihini takip eden 15 gün (2-16 Kasım 2006 tarihleri içerisinde mesai saatlerinde) içerisinde göreve başlamanız gerekecektir.

Bu soru 49,621 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?