Jandarma astsubay memur kadrosuna atanabilir mi?

09/11/2006 16:41:00
Yazdır

Soru

8 yıldır aktif olarak jandarma astsubay olarak çalışan bir personel müracaatı halinde diğer kurumların memur kadrolarına geçebilir miyim? Geçiş şartları nelerdir?

Cevap

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 üncü maddesinin son fıkrasında "13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." hükmü yer almaktadır.

29.11.1984 tarih ve 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 51 inci maddesi uyarınca sözü edilen 160 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar 8.6.1984 gün 217 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesine yapılmış sayıldığından, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun "I - Subayların ve astsubayların yükümlülüğü" başlıklı 112 nci maddesinde "Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.
Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren hesap edilir.
Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa etmiş sayılırlar;
a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, bu evlilikleri yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler,
b) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar.
Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan durumları yukarıdaki fıkralar hükümlerine uyanlar hakkında o fıkra hükümleri uygulanmakla birlikte orada bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört katı ayrıca tazminat olarak alınır.
Durumları yukarıdaki fıkralara uyanlar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri'nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı Kuvvetleri'nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri'nden ayrılanlar hariç), her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak öderler. Öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar; Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir
."hükmü bulunmaktadır.

217 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 2 maddesinin (a) uyarınca genel bütçeye dahil daireler kararname kapsamında olmakla birlikte anılan maddenin son fıkrası "Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır." hükmü uyarınca 217 sayılı KHK kapsamında yer alan ancak 657 sayılı Kanun kapsamında olmayan astsubayların 657 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü uyarınca tabi oldukları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda engel bir hüküm olmaması halinde kurumlarının muvafakatı ile durumuna uygun bir kadroya naklen atanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 30,905 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?