Hemşire ve sağlık memurunun, birbirine, görev ve yetki üstünlüğü var mıdır?

26/11/2006 22:02:00
Yazdır

Soru

Ben Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanesinnde hemşire olarak acil serviste çalışmaktayım. Şu an bizimle birlikte çalışan sağlık ocağında çalışmış olan sağlık memuru (toplum sağlığı) arkadaşımız var. Bu arkadaşımız kendisinin görev ve yetkilerinin aynı serviste çalışan hemşire ve ebelerden yüksek olduğunu söylemekte, hekimden sonra yasal yetkilinin kendisinin olduğunu beyan etmektedir. Hemşireler ile aynı işi yapmak zorunda olmadığını söylemektedir. Ben kendim araştırdığım kadar böyle bir madde bulamadım.

Başhekimlik acil serviste çalışmakla görevlendirdiği halde:

1. Sağlık personeli arasında yasal olarak yetki(görev yada üstünlük) sıralaması nedir? (Baştabib, baştabip yardımcısı, uzman tabib, tabib (bundan sonrası) sağlık memuru, hemşire, ebe, yardımcı sağlık personeli gibi) böyle bir yetki sıralaması var mı?
2. Eğer varsa bu sıralama da ne dikkate alınır? (Mesela 4 yıllık fakülte mezunu ebe, 2 yıllık yüksek okul okul mezunu, hemşire, lise mezunu sağlık memuru olsun bunları nasıl sıralarsınız)
3. Üçünde lise mezunu sağlık memuru, ebe, hemşire(aynı serviste çalışırlarsa) nasıl sıralanır?
4. Eğer yetki yönünden sağlık memuru üstün ise servis sorumlu hemşiresine karşı üstünlükleri nasıldır? (Lise mezunu sağlık memurunun, lise mezunu servis sorumlu hemşireye kaşı)
5. Sağlık Bakanlığı yataklı tedavi kurumları işletmelerinde çalışan sağlık memurunun (çevre sağlık teknisyeni ve toplum sağlığı teknisyeni) görevleri nelerdir? neleri yapar neleri yapmaz.

Cevap

Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarında çalışan personelin görev ve yetkileri Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre; adı geçen yönetmeliğin V. Bölümünde sözü edilen kurumların tıbbi hizmetlerinde çalışanların görev ve yetkileri, VI. Bölümünde tıbbi teknisyen olarak çalışanların görev ve yetkileri, VII. Bölümünde ise idari bölümlerde çalışanların görev yetkileri belirlenmiştir.

Hemşirelerin görev ve yetkileri yönetmeliğin V. Bölümünde düzenlenmiştir. Yönetmelik gereğince hemşireler; servis sorumlusu hemşireliğinin baştabiplikçe oluşturulduğu yataklı tedavi kurumlarında servis sorumlusunun yapacağı görev dağılımına göre sağlık hizmeti sunacaklar ve yine servis sorumlusuna karşı sorumlu olacaklardır. Servis sorumlu hemşireliği baştabiplikçe oluşturulmayan yataklı tedavi kurumlarında ise hemşireler, doğrudan başhemşire tarafından yapılan görev dağılımına göre sağlık hizmeti sunacak ve başhemşireye karşı sorumlu olunacaktır. Söz konusu kurumlarda servis sorumlusu yok ancak başhemşire yardımcısı varsa, hemşireler, bağlı bulundukları başhemşire yardımcısının yaptığı görev dağılımını dikkate alarak hizmet sunacak ve ona karşı sorumlu olacaklardır.

Doktor, hemşire, sağlık memuru vb. yaptıkları hizmet itibariyle sorumlulukları farklı oldukları için görev yetki bakımından birbirlerinin amiri veya memuru değillerdir. Bunların hizmet verdikleri klinik (servis), poliklinik ya da ilgili birimlerinde görev ve sorumlulukları birbirinden farklı olup, hizmet bütünlüğü açısından yapılacak koordinasyon eksikliği ve idareci konumundaki başhekim, hastane müdürü ve başhemşireliğin her mali yılda yaparak başhekimlikçe onaylanacak olan görev dağılımındaki eksiklik ve yetersizlik nedeniyle personelin görev, yetki ve sorumluluklarını tam olarak bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin poliklinikte hizmet veren bir doktor kendi poliklinik defterini kendisi tutması gerekirken sanki bu hemşire yada orda çalışan hizmetlinin göreviymiş gibi onlara tutturmaktadır.

Sağlık memurlarının ve hemşirelerin görev ve yetki bakımından birbirlerine bir üstünlüğü ya da (soruda sözü edilen sıralama dikkate alındığında) amir memur ilişkisi yoktur. Çalıştıkları serviste, örneğin acil serviste, acil sorumlu hemşiresinin, acilden sorumlu başhekim yardımcısı yada o birimin sorumlu hekiminin talepleri de dikkate alınarak yapacağı görev dağılımı doğrultusunda hizmet sunmakla görevlidirler.

Hastanelerdeki hemşire, ebe vb. sağlık personelinin mezun oldukları okulların süresi yada niteliği (lise, yüksekokul gibi) görev ve yetki bakımından bir birleri üzerinde her hangi bir üstünlüğe neden olmamaktadır. Yetki bakımından üstünlük mesela iki yıllık okul mezunu biri başhemşire yardımcısı yada servis sorumlusu olduğunda 4 yıllık mezun bir hemşireye göre sahip olacağı yetkileri bakımından olacaktır. Bu anlamda idari bir görevi olmayan iki yada 4 yıllık iki hemşirenin birbirleri üzerinde yetkisi olmayıp bağlı bulundukları idari amirlerinden alacakları talimat ve meslekleri gereği yapması gereken sağlık hizmetini sunacaklardır.

Bu soru 82,673 defa okundu. 27 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?