68/B ve 59 farkı

30/11/2006 12:11:00
Yazdır

Soru

Merhabalar,
Benim sorum şu; 657 sayılı yasanın 68/B maddesi son fıkrasında "Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır." düzenlemesi mevcut. Bu düzenleme aynı yasanın 61. maddesinde düzenlenen istisnai memurluktaki düzenleme ile paralellik arz etmektedir. Ancak yasanın 71. maddesine dayanılarak üst dereceye atanan memurların kazanılmış hak aylığı aşağı derecede ise kademe ilerlemesi yapılmamaktadır. Bu konuda 33 seri numaralı tebliğ de bulunmakta ancak 68/B maddesi 241 sayılı KHK ile değiştirilmiş olduğundan şu andaki uygulamanın nasıl olduğu konusunda beni aydınlatırsanız sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun istisnai memuriyeti düzenleyen 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında "Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder."hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi uyarınca istisnai memuriyet kadrolarına atananlar kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile emeklilik mükteseplerine bakılmaksızın atanmış oldukları kadroların derecesinin maaşını almaktadırlar. İstisnai memuriyet kadrolarındaki hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile emeklilik mükteseplerine derece ve kademe olarak değerlendirilmektedir. Atandıkları bu dereceler kendileri için kazanılmış hak teşkil etmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun derece yükselmesinin usul ve şartları başlıklı 68 inci maddesinin (B) bendinin son fıkrasında "Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz."denilmektedir.

657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi uyarınca 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atanan memurlar kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile emeklilik mükteseplerine bakılmaksızın atanmış oldukları kadroların derecesinin maaşını almaktadırlar. Atandıkları üst memuriyet kadrolarındaki hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile emeklilik mükteseplerine derece ve kademe olarak değerlendirilmektedir. Atandıkları bu dereceler kendileri için kazanılmış hak teşkil etmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun bir sınıftan başka bir sınıfa geçme başlıklı 71 inci maddesinin son fıkrasında "Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca hizmet sınıfları değiştirilen devlet memurları önceki hizmet sınıfları için belirlenmiş memuriyete giriş derece ve kademeleri değiştirdikleri hizmet sınıfından farklı ise (fazla olursa) devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri yeni sınıf esas alınmak suretiyle geri çekilmeyecek diğer hizmet sınıfında kazandığı fazla derece ve kademe kadar mevcut derece ve kademede bekletilecektir.

Durumu kısaca özetleyecek olursak 657 sayılı Kanunun 59 maddesinde genellikle ve 68 inci maddesinin (B) bendinde ise kesinlikle memurların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin üzerindeki kadrolara atanması söz konusu olmaktadır. Söz konusu kanunun 71 inci maddesinde ise memurun hizmet sınıfının değişmesinden dolayı memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesi yeni sınıfına göre fazla olması halinde fazlalık kadar mevcut derece ve kademede bekletilmesini ifade etmektedir.

Bu soru 55,573 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?