Aylıktan kesme cezası 6 ay sonra uygulanabilir mi?

06/12/2006 17:00:00
Yazdır

Soru

Devlet hastanesinde çalışan uzman doktorum; 30-3-2006 tarihinde aylıktan kesme cezası bana tebellüğ edildi. 6 ay sonra bu cezadan dolayı 1/30 oranında maaştan kesme ve 3 ay döner sermaye kesileceği belirtildi. Tebellüğden 6 ay sonra disiplin cezaları yaptırımları uygulanabilir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanunun Uygulama başlıklı 132 inci maddesinde "Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar.
Atamaları Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm gereğince aylıktan kesme cezasının, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanması gerekmekteydi.. Ancak soruda 6 ay sonra kesinti yapıldığı belirtilmektedirki, aylıktan kesme cezası bir amme alacağı haline geldiği için altı ay sonra dahi tahsil edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Öte yandan, kişiden altı ay sonra kesinti yapılacağı için, kesinti yapılan ayın derece ve ek göstergesi esas alınmamalıdır. Zira burada kusuru olan memurun kendisi değildir. Bize göre memurdan 6 ay önceki derece ve ek gösterge esas alınarak kesinti yapılmalıdır.

Bu soru 23,551 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?