Uzman doktor, hemodiyaliz kursu süresince, hangi puanı alır?

11/12/2006 16:08:00
Yazdır

Soru

Merhaba,
Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak çalışmaktayım. Hastanemize açılması planlanan hemodiyaliz ünitesi için 3 aylık bir eğitim amaçlı kursa katıldım (Adana'da). Bu süre içinde ödenecek olan döner sermaye için yönergede ''eğitim amaçlı görevlendirmeler de hastane hizmet puanı ortalaması baz alınır'' ibaresi mevcut olup kadro-ünvan katsayısı ile ilgili bir rakam belirtilmemiş. Kadro-Ünvan katsayısımız uzman dr.lar için 2 olup bu görevlendirme süresince 0.8 ile çarpıldı. Bir başka madde de girişimsel işlemler puanı bulunmayan tabipler için (ancak eğitim amaçlı görevlendirmeleri kapsıyor mu belli değil?) 0.8 katsayısını belirtmiş. Bu konuda yanlış bir uygulama olduğu kanatindeyim. Uzman hekim katsayısı değişmez bir katsayıdır. hastanede farklı görevlendirmede farklı olur mu? Bu konuda ki yorumunuz nedir ve ne yapmalıyız.

Cevap

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı personeline döner sermayeden ödenecek ek ödemeye ilişkin ek ödeme ilke ve esasları ?Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik??te düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 5. maddesinin f) bendinde; bakanlıkça veya amirlerince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurum ve kuruluştan kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılacağı belirtilmektedir.

Bilindiği gibi pratisyen ya da uzman hekimler (dahiliye uzmanı) ancak katılmaları zorunlu olan kurstan sonra aldıkları sertifikaya istinaden hemodiyaliz ünitelerinde görevlendirilmektedirler. Sertifikası olmayan hekimlerin bu ünitelerde görevlendirilmeleri mümkün olmamaktadır. Ayrıca bu kurslara katılmak zorunlu olmayıp; söz konusu kurslar, pratisyen hekim ve dâhiliye uzmanlarından hemodiyaliz ünitelerinde çalışmak isteyenlere, buralarda görev yapabilecek niteliği kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir.

Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinde hizmet içi eğitimin amacının personelin; bilgisini, verimliliğini artırmak ve yetişmesini sağlamak, devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını öğretmek, haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek, yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasının sağlamak olduğu belirtilmektedir. Aynı yönetmelikte personelin düzenlenecek hizmet içi eğitime katılmasının zorunlu olduğu, özre dayanmaksızın eğitime katılmayanlar hakkında 657 sayılı DMK disiplin hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda hekimler; ilgili mevzuatında özellikle Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde belirtilen görev ve yetkilerini yerine getirmekle sorumlu olup, hizmet içi eğitim yoluyla da mesleklerinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi artırarak, devlet memurluğunun görev ve sorumlulukları ile hak ve yasakları hakkında bilgilendirilmektedirler.

Sonuç olarak; hemodiyaliz ünitesinde görev almak isteyen hekimlerin, sertifika almalarının zorunlu olduğu, sertifika alabilmek için düzenlenen eğitim kurslarına katılmanın ise hekimlerin isteğine bağlı olduğu, oysaki hizmet içi eğitimde ancak bakanlığın veya kurum ve kuruluşlardaki amirlerin uygun göreceği personelin katılabildiği, hizmet içi eğitime iştiraki öngörülen personelin ise hizmet içi eğitime katılımının zorunlu olduğu dikkate alındığında, hemodiyaliz ünitesinde görev alacak hekimler için düzenlenen kursların hizmeti içi eğitim kursu olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle kurs süresince girişimsel işlem puanı bulunmayan dâhiliye uzmanlarına ek ödeme yapılmasında hastane hizmet puanının ortalaması veya il performans puanı ortalaması uygulanmayacaktır. Dolayısıyla hemodiyaliz kursu süresince girişimsel işlemler puanı olmayan hekimler için kadro unvan katsayısının 0,8 olarak alınmasında her hangi bir yanlışlık olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu soru 9,792 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?