İdare, 7 günden az yıllık izin verilmemesi yönünde, genelge çıkarabilir mi?

12/01/2007 16:41:00
Yazdır

Soru

İSKİ Genel Müdürlüğünde 657 sayılı kanuna tabi olarak genel müdür uzmanı (eski daire başkanı) olarak çalışıyorum. 24,5 yıl memuriyet hizmetim var. 2006 yılı için 30 günlük yıllık izin hakkım var. Bu izni 2006 yılında kullanmadığım için otomatikman 2007 yılına aktarılacak dolayısıyla 01/01/2007 itibariyle 60 gün yıllık izin ve 10 gün de mazeret izni hakkım olacak. Benim sorum şu. İdare yeni bir tamim yayımlayarak 25/12/2006 tarih 13913 sayılı genelgeden bahsederek İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31/05/1984 tarih 700Dİ-Sİ-MO-ŞB-MD/10053 sayılı genelgesini ilgi tutmak suretiyle 657 sayılı kanunun 102 ve 103.maddesinden de bahsederek "yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir" denmek suretiyle "ilgi genelgede 7 günden az olmamak kaydıyla kullandırılması uygun görülmüştür denilmektedir. Ancak mazerete mebni yıllık izne mahsuben alınan mazeret izinleri ile senelik izinden mütebaki 7 günden az yıllık izinler bu uygulamanın dışında tutulacaktır. Bu tamim 01/01/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir." denilmektedir. Bu durumda;
1-Diyelim ki 4 gün izin ihtiyacım olsa en az 7 gün mü izin almam gerekecek?
2-En az 7 gün izin verilmek suretiyle hafta sonu cumartesi pazar izin içine mi alınmak isteniyor?
3-Böyle bir tamim ve idare talimatında kamu yararı ve hizmet gerekleri var mıdır?
4-Böyle bir tamim doğru mudur hukuki yönden durum nedir?
5-Mesela 5 günlük yıllık izin alamaz mıyım?
6- 30 günlük yıllık iznimi kısım kısım kaç bölümde kullanabilirim?
7-Böylesi bir tamimin yasal ve meri mevzuat yönden durumu nedir öğrenebilir miyim?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun İzin başlıklı 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmektedir. Mezkur Kanunun 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."
hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca yıllık izinlerin uygulamasına yönelik olarak Devlet Memurları Kanununu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır. Bunlar Tebliğler:
62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği

Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde devlet memurlarının yıllık izinleri ilk defa atandıktan sonra bir yılı doldurmalarını müteakip takvim yılına dönüşmektedir.
Yukarıda yer verilen Kanun ve Tebliğlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;
1-Yıllık izin kullanılacağı zaman bakımından idareye takdir yetkisi tanınmıştır.
2- İdare takdir yetkisini kullanabileceği alanda genel bir düzenleme ile takdirini belirleyebilir. Bu da yönetmelik, iç genelge veya tamim ile olmaktadır. Yıllık izinin kullanılma süresini sınırlama yönünden idareye bir takdir yetkisi verilmemiştir.
3- Kanunun verdiği yetki dışında genel düzenleme yapılması halinde hak sahiplerince idari yargı yoluna intikali ile iptal edilebileceği gibi yapılan düzenlemeyi idarece iptal edilebilir.

Yapılan açıklamalar çerçevesinde;
1- İdare yaptığı genel düzenleme uyarınca 7 günden aşağı izin alamayacağınız düşünülmekle birlikte yapılan uygulama kanuna ve hukuka uygun olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle yayımlanan genelgenin iptali için bağlı olduğunuz sendika aracılığı ile dava açmanız uygun olacaktır.
2- İdarenin Mevzuata aykırı olarak düzenlediği düzenlemenin kamu yararı ve hizmet gerekleri gerekçesinden bahsetme imkanı bize bulunmamaktadır. Ancak bunun tespitini mahkeme yapacaktır.
3- Tamimin (düzenlemenin) hukuka ve mevzuata aykırı olduğu tarafımızca değerlendirilmiştir.
4- Yıllık iznin kısım kısım kullanılmasında yasal bir sınırlama bulunmamaktadır.
5- Mevzuata ve hukuka aykırı düzenlemenin iptali yönünde yargı yoluna baş vurulması mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 61,190 defa okundu. 31 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?