Süt izninin 8 saati bir gün hesap edilerek, döner sermayeden alınacak payın düşülmesi mümkün mü?

01/02/2007 13:10:00
Yazdır

Soru

Günde 1,5 saat olarak kullanılan süt izinleri 8 saati bir gün hesabı ile döner sermayeden alınacak paydan düşülebilir mi? (Tarım Bakanlığı)

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanununun 14.7.2004 tarih ve 5223 sayılı Kanunun 1 maddesi ile değişik 104 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında ?Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki sekiz haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.? denilmektedir.

Ayrıca anılan maddenin son fıkrasında ise ?Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.? hükmü yer almaktadır.

Devlet memurlarına verilen süt izni günlük bir 1,5 saat olup bu izinlerin toplanılmak suretiyle toptan kullanılması da söz konusu değildir.

21/12/1967 tarih ve 969 sayılı Tarım Ve Köyişleri Bakanlığının Merkez Ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun 3 üncü maddesinde ?İşletmeler, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen; bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri, gıda, yem, kooperatifçilik, el sanatları ve hayvan hastalıklarıyla ilgili olarak üretim, ıslah, araştırma, yetiştirme, koruma, muayene, analiz, kontrol, deneme, öğretim, eğitim, yayım, yayın ve karantina ile ilgili döner sermaye faaliyetlerini yürütürler. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan her türlü ahır, ağıl, kümes, sera, imalathane, depo, ambar, hangar, işçi evi, atölye, tesis ve bina yapılması ve yaptırılması ile gerekli hallerde taşıt edinme faaliyetlerinde bulunurlar.

İşletmeler, bu faaliyetlerin ifasında, gereken hallerde, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar.

Döner sermaye işletmelerinden elde edilen kârın en fazla % 80'i, kârın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve bu Kanunun 4/B maddesine tâbi personele katkıları oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını aşmamak üzere, üretimi teşvik primi olarak ödenebilir. Üretimi teşvik priminin miktarı ile ödenmesine ilişkin esas ve usûller; görev yapılan birimin iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Üretimi teşvik primi dağıtımı işletme bünyesi ile sınırlıdır. İşletmenin zararı, izleyen yılların kârlarından mahsup edilir.?denilmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği 28/12/2006 tarih ve 26390 Resmi Gazete?de yayımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin 41 inci maddesinin (ğ) fıkrasında ?Prim tutarı hesabında, bir yıl 360 gün olarak kabul edilir. Her bir personelin çalışma süresi 360 gün üzerinden değerlendirilir. Üretimi teşvik primi gün hesabında her türlü izin, istirahat, görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, tutuklanma, hasta sevk kağıdı alıp ta aynı gün iş yerine dönmeyen ve benzeri sebeplerle göreve gelinmeyen günler, fiilen çalışılan gün hesabında dikkate alınmaz.? hükmü bulunmaktadır.

Belirtilen yönetmelikte ?her türlü izin, istirahat, görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, tutuklanma, hasta sevk kağıdı alıp ta aynı gün iş yerine dönmeyen ve benzeri sebeplerle göreve gelinmeyen günler, fiilen çalışılan gün hesabında dikkate alınmaz.? nelerin çalışılan gün hesabında dikkate alınmayacağı belirtilmiş olup, bir gün içerisinde 1,5 saat izin kullanılması bu madde kapsamında bulunmamaktadır.

Yukarda yer verilen 657 sayılı Kanun ve 21/12/1967 tarih ve 969 sayılı Tarım Ve Köyişleri Bakanlığının Merkez Ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi uyarınca kullanılan günlük 1,5 saatlik süt izinleri toplanılmak suretiyle çalışılmamış süre kabul edilerek, döner sermayenin ödenmemesi mevzuata uygun bulunmamaktadır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında görevli süt izni kullanan devlet memurunun döner sermayesinin ödenmesi gerekir.

Bu soru 16,851 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?