Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Devlet memurları, akademik unvanlarını, kadro unvanları ile birlikte kullanabilir mi?

20/08/2007 14:47:00
Yazdır

Soru

Bir kamu kurumunda devlet memuru statüsünde çalışmaktayım. Yüksek lisan ve üzerine doktora eğitimimi tamamlamak suretiyle bilim doktoru unvanı kullanmaya hak kazandım. Kurumumuzda idari görevlerde bulunanlara isimleri ile birlikte elde ettikleri akademik unvanları isimleri ile birlikte kullanmalarına müsaade edilirken idari görevde olan bizlere müsaade edilmemektedir. Bu konuda bizleri aydınlatırsanız seviniriz.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kadroların tespiti başlıklı 33 üncü maddesinin 1 ve 2 inci fıkralarında "Kadrosuz memur çalıştırılamaz.
Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.
" denilmektedir.
Mezkur hüküm uyarınca 13/12/1983 tarih ve 190 sayılı Genel Kadro Ve Usul Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 14/12/1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri uyarınca 25.4.1984 tarih ve 84/8029 Bakanlar Kurulu Karar ile kararlaştırılan Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 13.5.1984 tarih ve 18400 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Devlet memurlarının 190 sayılı Genel Kadro Ve Usul Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ihdas edilen ve işgal ettikleri kadronun unvanlarını kullanmaları esastır. Çünkü unvana, görevler mündemiç bulunmaktadır.

Memurlar (istisnalar hariç) daha önce ihraz ettikleri kadroların unvanlarını da daha sonra atandıkları kadrolarda kullanmaları da söz konusu değildir. Örneğin hesap uzmanı daire başkanı olunca, "Hesap uzmanı daire başkanı" unvanını değil, daire başkanı unvanını kullanmaktadır. Bu husus diğer unvanlar da bu şekildedir. Yapmış olduğumuz tespitlere göre bunun iki istisnası bulunmaktadır.

Birincisi valilerdir. 14/2/1985 tarih 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 37 nci maddesinin 2 inci fıkrasında "Valilik sıfat ve unvanını kazanmış olanlar, valilik dışında atandıkları görevlerde de bu unvanlarını kullanabilirler." hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm uyarınca valiler atadıkları görevde vali unvanını kullanabilmektedir. "Vali Genel Müdür", "Vali Daire Başkanı" veya "Vali Genel Müdür Yardımcısı" gibi

İkincisi ise öğretim üyeleridir. 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu Öğretim elemanlarının sınıflandırılması başlıklı 3 üncü maddesinde, öğretim elemanları, A) Öğretim üyeleri sınıfı, B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı, C) Öğretim yardımcıları sınıfı olarak 3 sınıfa ayırmış olup, öğretim üyelerinin profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşacağı hüküm altına alınmıştır. 2547sayılı Yükseköğretim Kanunu Unvanların korunması başlıkl ı29 uncu maddesinde "Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar.
Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar."
hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları başlıklı 10 uncu maddesinde "Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.
"denilmektedir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;
1- Devlet memurunun, asıl olan kadro unvanını kullanması gerekmektedir..
2- Özel kanuni düzenlemeler bulunması halinde ihraz ettiği yasal veya akademik unvanı kullanması mani bir husus bulunmamaktadır.
3- Kurumların, isim ile kullanılacak unvanlarla ilgili olarak sadece idari kadrolarda yer alan unvanlar için düzenleme yapmaları, 657 sayılı kanunun 11 inci maddesi ile anayasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırı olacağı aşikârdır.
4- Kurumsal düzenleme yok iken, sadece belirli idari kadrolarda bulunan personele isimlerinin yanında belirli unvanların yazılması imkanını verilirken, diğer memurların bu unvanları kullanmalarına müsaade etmemek yasalara aykırıdır.

Bu soru 20,489 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
25.02.2015Refakat izninde iken kurumlar arası geçici görevlendirme olur mu?
24.02.2015Eğitim bilimleri mezunları biyolog, kimyager, ...kadrolarına atanabilir mi?
24.02.2015KPSS ile KİT'e sözleşmeli atanan izin kullanabilir mi?
23.02.2015Adalet Bakanlığında şoför sınavsız zabıt katibi atanabilir mi?
21.02.2015Hiç oturmayanlar dururken önce oturanlara lojman tahsis edilir mi?
20.02.2015Asteğmenlik süresi ne zaman değerlendirilmelidir?
19.02.2015KPSS puanlarımız, virgülden sonrası ile de aynı... Ne olur?
19.02.2015Polis Akademisi sürelerinin borçlanılması memura ne kazandırır?
18.02.2015GİH memur fen bilimleri lisansiyeri olarak nasıl atanır?
17.02.2015Vakıf üniversitesinden MEB'e öğretmen atatanın hakları
17.02.2015Kamu işçisi köşe yazarlığı yapabilir mi?
16.02.2015Aylıktan biriken kaç TL için ek mal beyanı verilmeli?
13.02.201515/09/2010'de memur olan ilave kademeyi ne zaman alır?
11.02.2015Kamu işçiliğinin yıllık izinde değerlendirilme şartları
10.02.2015Emekli memur, yeniden memur olursa 2 aylık alabilir mi?
10.02.2015İşçi emeklisi, yardımcı doçent olursa, emeklilik hakları nasıl olur?
10.02.2015Çocuğu ameliyat olan öğretmene verilebilecek izinler
09.02.2015öğretmenlikten şef olan kişinin maaşı düşer mi?
07.02.2015Askerliği 1 gün borçlanmanın polise yararı olur mu?
06.02.2015Lise müdür yardımcısı ne zaman emekli olur?
05.02.2015Müşavir yapılan yönetici mal bildiriminde bulunmak zorunda mı?
04.02.2015Memur, yedek subaylık süresi ile ne zaman emekli olur?
04.02.20156360 nakledilen personelin fark tazminatına SDT dahil edilir mi?
03.02.2015Kazai Rüşt Kararı alıp memur olanların emeklilik yaşı
03.02.2015GİH memurun kamudaki işçiliğinin değerlendirilmesi
02.02.2015Astsubayın itibari hizmet süresi emeklilik maaşını etkiler mi?
02.02.2015Öğretmen şeflik sınavına girebilir mi?
02.02.2015Birden fazla okul bitiren memurun intibakı
01.02.20154 yıl polislik yapıp memurluğa geçen ne zaman emekli olur?
01.02.2015SYDV personeli seçim için istifa etmeli mi?
31.01.2015Belediyedeki uzmanın ek ödeme oranı
31.01.20152002 öncesi 4 aylık doğum süresini borçlanmak, yaşı öne çeker mi?
30.01.2015Memuriyet öncesi haciz için disiplin cezası verilir mi?
29.01.20151969 doğumlu röntgen teknisyeni ne zaman emekli olur?
29.01.2015Akademik personelde istifa sınırlaması var mı?
28.01.2015Bir kademeden faydalanmak için hazırlık sınıfı nerede okunmalı?
27.01.2015KOSGEB'te uzman olacak kişi ne kadar maaş alır?
27.01.2015Engelli memurun haftalık çalışma süresi kısaltılabilir mi?
27.01.20155434'lü memur, 5510'luya göre neden daha düşük maaş alır?
26.01.2015Nakilde muvafakatın bir geçerlilik süresi var mı?
ANKET
Başbakan Davutoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?