Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Öğretmenin eş durumu özründeki 360 gün sınırlaması aynı işyeri için mi yoksa aynı şehir için midir?

20/09/2007 22:17:00
Yazdır

Soru

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı olarak çalışmaktayım. Eşim KADROLU OGRETMEN olarak 2 yıldır görev yapmaktadır. Eş durumu tayini için gerekli şartlara baktığımda ' Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük bir yıl içinde 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu gösterir belge. ' maddesini fark ettim. burada bahsedilen 360 gün gün ifadesi aynı işyeri için mi yoksa aynı şehir için midir ya da sadece sigorta priminin yatmış olması yeterli midir. TESEKKUR EDERİM

Cevap

İlgili yönetmelik ve kılavuz incelendiğinde aynı il içinde farklı işyerlerinde yatırılan sigorta primlerinin toplamının kabul edildiği kılavuzun ?2.2.5. Eşleri son iki yıllık süre içinde farklı sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan öğretmenlerin eş durumu özründen yer değişikliği isteklerinde eşlerinin iş değişiklikleri nedeniyle farklı statüde geçen hizmetleri birlikte değerlendirilir.? hükmünden anlaşılmaktadır.

Farklı illerde çalışılan sürenin; 360 günlük prim hesabında kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili mevzuatta bir hüküm bulunmamasına rağmen,Eş durumu özrünün eşin çalıştığı ile nakil istenmesinden yola çıkarak farklı illerde çalışılan sürenin kabul edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26098

Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler

MADDE 23-(1) Öğretmenlerin sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle aşağıda belirtilen şartlarda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir. Bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet ve özür gereklerinin birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir.

b) Eş durumu özrü: Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerekmektedir.

Bu özür durumundan yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, eşi kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur olarak görevli olanlar ile sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kuruluşları ile özel bankalarda çalışanlar, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamına girenlerden;

1) Yer Değiştirme Formu,

2) Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak Görev Yeri Belgesi,

3) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, son altı ay içindeki evliliklerde Evlenme Cüzdanı örneği.

Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlardan;

1) Yer Değiştirme Formu,

2) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

3) Eşinin çalışmakta olduğu işyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,

4) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

5) Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya son altı ay içindeki evliliklerde onaylı evlenme cüzdanı örneği.

Eşi; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlardan;

1)Yer Değiştirme Formu,

2)İş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden alınacak belge veya tarımda kendi hesabına çalışanlardan ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak faaliyet belgesi,

3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük iki yıllık süre içinde en az on iki ay sigortalı hizmeti olduğunu, sigortalılığının halen devam ettiğini ve prim borcu bulunmadığını gösterir Bağ-Kur?dan alınacak belge,

4) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği veya son altı ay içindeki evliliklerde onaylı evlenme cüzdanı örneği.

Eşleri son iki yıllık süre içinde farklı sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan öğretmenlerin eş durumu özründen yer değişikliği isteklerinde eşlerinin iş değişiklikleri nedeniyle farklı statüde geçen hizmetleri birlikte değerlendirilir.

Eşleri sigortalı olarak herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

Öğretmenlerden eş durumu özrüne bağlı yer değişikliği isteyenlerden; eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde olan anonim şirketlerde çalışanların, yukarıdaki belgelere ilave olarak yer değiştirmek istenilen ilde iş yerinin çalışır durumda olduğunu vergi dairesinden/belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alınacak belge ile belgelendirmeleri şartı aranır.

Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.

2007 yılı ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

2. Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

2.5. Sağlık ve eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmelerde istenilen vukuatlı aile nüfus kayıt bilgileri, başvuru ekranına otomatik olarak yansıyacağından bu belge ilgili öğretmenden istenmeyecektir.

2.2. Eş Durumu Özrü

2.2.1. Eş durumu özründen dolayı iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunacak

öğretmenin eşinin, atanmak istediği yerde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerekmektedir.

2.2.2. Kendisi, eşi askerde veya yurt dışında bulunan öğretmenler ile eşi öğrenci

olanların eş özrüne bağlı yer değiştirme istekleri dikkate alınmayacaktır.

2.2.3. Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük iki yıllık süre içinde en az 360 gün

sigortalı hizmeti olduğuna ilişkin bilgiler elektronik başvuru ekranına otomatik olarak

yansıtılacağından, bu duruma ilişkin belge istenmeyecektir. Ancak, elektronik başvuru ekranına yansıtılamayan prim ödemelerine ilişkin belgelerin SSK müdürlüklerinden alınarak eğitim kurumu müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

2.2.4. Eğitim kurumlarımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 4?üncü

maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışanların eşleri, eş durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bu durumda olanlarda SSK prim gün sayısı şartı aranmayacaktır.

2.2.5. Eşleri son iki yıllık süre içinde farklı sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak

çalışan öğretmenlerin eş durumu özründen yer değişikliği isteklerinde eşlerinin iş değişiklikleri nedeniyle farklı statüde geçen hizmetleri birlikte değerlendirilir.

Örnek: Eşi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında herhangi bir kamu kurum

ve kuruluşunda görevliyken ayrılan ve sigortalı olarak bir işyerinde çalışmaya başlayanların süreleri, Emekli Sandığındaki görevleri ile SSK veya Bağ-Kur kapsamındaki çalışma süreleri birlikte değerlendirilecektir. Yine aynı şekilde SSK kapsamında olan bir sigortalının Bağ-Kur kapsamına girmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

2.2.6. Eşleri bir sosyal güvenlik kurumuna (SSK ve Bağ-Kur) bağlı olarak çalışmakta

iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü yeniden çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde, Yönetmeliğin 23?üncü maddesinde belirtilen sigortalılık süresi doldurulmamışsa, askerlikte geçen sürelerin borçlanılması kaydıyla, bu süre sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

2.2.7. Eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde olan şirketlerde

çalışanların, eş durumu belgelerine ilave olarak yer değiştirmek istenilen ilde iş yerinin çalışır durumda olduğunu anonim şirketlerde çalışanların işyerinden, diğer şirketlerde çalışanların da vergi dairesinden, belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından herhangi birinden alınacak belge ile belgelendirmeleri şartı aranır.

Örnek 1: Anonim şirket olan X ilaç firmasının merkezinin İstanbul?da, ilgilinin görev

yerinin de Adana olması durumunda, yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmen Yönetmelikte belirtilen eş durumu belgelerinin tamamını ibraz edecektir. Ancak, eşinin çalışmakta olduğu ?işyerinin Adana?da çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge? yerine eşin Adana?da çalıştığına dair X ilaç firmasından alınacak görev yeri belgesi yeterli olacaktır.

Örnek 2: Anonim şirketler dışındaki diğer şirketlerden X şirketinde görevli bir kişinin

çalıştığı şirket merkezinin İstanbul?da, ilgilinin görev yerinin de Adana olması durumunda,

öğretmen olan eşinin eş durumu özründen Adana?ya yer değiştirme isteğinde bulunduğunda, Yönetmelikte belirtilen eş durumu belgelerinin tamamını ibraz edecektir. Ancak, eşinin çalışmakta olduğu ?işyerinin Adana?da çalışır durumda olduğunu? gösterir Adana Belediyesinden alınacak belge yeterli olacaktır.

2.2.8. Eşi, 506 sayılı Kanunun 20?nci maddesine göre bankalar için kurulmuş olan özel

emeklilik sandığına tabi banka personeli olarak çalışanlar ile baroya kayıtlı olup topluluk sigortası ödeyen avukatlardan sigorta prim belgesi istenmeyecektir. Bunlardan SSK veya Bağ-Kur?a prim ödendiğine dair belge yerine kuruluşun topluluk sigortasına ya da özel emeklilik sandığına prim ödendiğine ilişkin belge ibraz etmesi istenecektir.

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.506&sourceXmlSearch=)

2.2.9. Eşi isteğe bağlı sigortalı olan, eşi emekli olan veya eşinden boşanan öğretmenlerin, bu durumlarından dolayı yer değiştirme istekleri kabul edilmeyecektir.

2.2.10. Eğitim kurumlarımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 4?üncü maddesinin (C) bendi kapsamında kısmî zamanlı geçici öğretici olarak çalışanlar özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056-657.html)

2.2.11. Eş durumu özründen yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı

Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, eşi kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur olarak görevli olanlar ile sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kuruluşları ile özel bankalarda çalışanlar, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamına girenlerden;

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.2451&sourceXmlSearch=)

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.657&sourceXmlSearch=)

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.926&sourceXmlSearch=)

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.2547&sourceXmlSearch=)

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.2802&sourceXmlSearch=)

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.1136&sourceXmlSearch=)

1- Elektronik Başvuru Formu,

2- Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan / kuruluştan alınacak görev yeri belgesi,

Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlardan;

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.506&sourceXmlSearch=)

1- Elektronik Başvuru Formu,

2- Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

3- Eşinin çalışmakta olduğu işyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı

bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,

4- Başvuru tarihinde eşinin sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

Eşi; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlardan;

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.1479&sourceXmlSearch=)

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.2926&sourceXmlSearch=)

1- Elektronik Başvuru Formu,

2- Eşinin iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden alınacak belge (Tarımda kendi hesabına çalışanlar için ilgili kurum / kuruluşlardan alınacak faaliyet belgesi),

3- Başvuru tarihinden itibaren eşinin geriye dönük iki yıllık süre içinde en az on iki ay sigortalı hizmeti olduğunu, sigortalılığının hâlen devam ettiğini ve prim borcu bulunmadığını ya da borcunun taksitlendirildiğini gösterir Bağ-Kur?dan alınacak belge

istenecektir.

Bu soru 153,696 defa okundu. 75 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
26.05.2015İstifa edip yurtdışına giden memur, isteğe bağlı sigortalı olabilir mi?
25.05.2015Dersdeden dönüzen özel okulda belediye memuru ders verebilir mi?
23.05.2015Şehit yakını MEB personeli yer değişikliği isteyemez mi?
21.05.2015Üst öğrenimde zam tazminattan faydalanmak için intibak yapılmalı mı?
20.05.2015Unvan değişikliği sınavı ile tekniker olan memura 1 derece verilir mi?
19.05.20154/B ve 5393'e tabi sözleşmeli çocuğu için refakat izni kullanabilir mi?
18.05.2015Mesai saatinde izinsiz örgün öğretime devam edilebilir mi?
17.05.2015İçişlerinde 68/B hizmeti görevde yükselmede sayılmıyor mu?
16.05.2015Belediye cenaze yıkayıcılıği asli bir iş mi?
15.05.2015Farklı iş yerinden yatırılan pirim kesinti sayılır mı?
13.05.2015YÖK görevde yükselme sınavına müracaat edilebilir mi?
12.05.2015Memur üniversitede ders verebilir mi?
11.05.2015Psikolojik sorunları olan bir memur nasıl emekli edilir?
07.05.2015Teknik şef pozisyonuna atanmada aranılan hizmete neler dahildir?
06.05.2015Analık ve süt izni tez alma hizmetinden sayılır mı?
04.05.2015Emekli ebe, aile hekimliğinde çalışmaya başlarsa
04.05.2015Memuriyetten akademik personel olan, istifa sonrası dönüş kurasına katılabilir mi?
03.05.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
01.05.2015Hemşire yüksek lisans için yer değiştirme isteyebilir mi?
30.04.2015Askerlik için verilen aylıksız izni ne zaman başlar?
29.04.2015Aday memurun askerliği tecil edilir mi?
29.04.2015Dersanelerdeki hangi eğitim personeli, öğretmen olarak atanacak?
27.04.2015Memurken teknik lisan veya önlisans bitirenin memuriyet öncesi hizmetleri değerlendirilir mi?
27.04.20156639 sayılı Kanunun 23. maddesinden Üniversiteler faydalanır mı?
25.04.20151997'de hemşire olarak göreve başlayan ne zaman emekli olur?
24.04.201512 yıl çalıştıktan sonra memurluğa dönmek isteyenin emeklilik soruları..
24.04.2015İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
22.04.2015Sağlık memuru Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olabilir mi?
21.04.2015Aylıksız izin süresini borçlanmayan yenisini alamaz mı?
20.04.20152008 sonrası girişliyim. Özeldeki hizmetlerimi saydırırsam, emekli keseneğim artar mı?
20.04.2015Peyzaj mimarına, mühendisin özel hizmet tazminatı verilir mi?
20.04.2015Sınavla programcı olanın ek gösterge ve tazminattan faydalanması
17.04.2015KİT sözleşmeli personel torba kadrodan faydalanabilir mi?
15.04.2015Emsal uygulaması kalktı mı?
14.04.2015Vekalet ücretinde her ay fark neden kaynaklanır?
10.04.2015Orman muhafaza memuru ilçede ikamet edebilir mi?
08.04.2015KİTlerde 68/B den atanan ek göstergeyi ne zaman hak eder?
07.04.2015Geçmiş yıllardaki siciller easas alınarak üst dereceye yükselinebilir mi?
06.04.2015Doktora ve yüksek lisans bitiren mühendis haklarını alabilir mi?
06.04.2015İptal davası ile mahrum kalınan mali haklar ödenir mi?
ANKET
Sizce 8 Haziran'da ne olacak?