Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Başka bir okula tayini çıkan öğretmen hangi halde lojmanı boşaltır?

27/02/2007 09:01:00
Yazdır

Soru

Okulumda elektrik öğretmeni olarak çalışmakta iken alan değişikliği ile başvuru yaparak alanım Teknoloji ve Tasarım öğretmeni olarak değişti ve aynı ilçe ve mahallede başka bir okula tayinim çıktı. Bunun sonucunda okul idaresi tarafından sıra tahsisli olarak girdiğim ve 1,5 yıl oturduğum lojmanı boşaltmam gerektiği bildirildi. Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 150. maddesinde "Kurum konutları ile ilgili işlemler; Kamu Konutları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür." ifadesi vardır. Kamu Konutları Yönetmeliğinin Yedinci bölümünde Konuttan Çıkma, Konuttan Çıkarılma ve Konutların Yönetimi belirlenmiştir. Bu bölümün 33. maddesinin b bendi "Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden on beş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde boşaltmak zorundadır." şeklindedir.

Yaptığım alan değişikliği memuriyet mahalli değişmediği için başka bir yere nâkile girmemektedir. Harcırah Kanunun 3. maddesinin
g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;
h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;
fıkralarında açık olarak belirtilmektedir. Aynı zamanda yolluk ve meyil müddeti istediğimizde gittiğim okulun "aynı yer" içerisinde olduğu için alamayacağımı fakat lojmanı boşaltmaya gelince gittiğim okulun "başka bir yer" olduğu ifade edilmektedir. Devletin bir kanununun böyle farklı yorumlanması hukuka aykırı değil midir? Bu konu hakkında beni aydınlatabilir misiniz?

Cevap

Kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemek üzere 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 11/11/1983 tarih ve 18218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. Kanun 2 nci maddesinde sayılan kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine; kamu konutlarının a) Özel tahsisli konutlar, b)Görev tahsisli konutlar, c) Sıra tahsisli konutlar, d) Hizmet tahsisli konutlar olarak tahsis edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kamu Konutları Yönetmeliği 23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan yönetmeliğin, Konuttan Çıkma başlıklı 33 üncü maddesinde "Bu Yönetmelik kapsamına giren;
a) Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar.
b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden onbeş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,
c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde,
d) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya ilçe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya mahkemesine veya adli müşavirliğine veya sıkı yönetim komutanlıkları emrindeki kadrolu askeri ceza ve tutukevi Müdürlüklerine atananlar veya bu görevlerden başka bir yerdeki aynı veya değişik bir göreve atananlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten ve sıkıyönetimin kalkması halinde, görevleri nedeniyle konut tahsis edilenler, sıkıyönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde,
e) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde,
f) Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte,
g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan, ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona erdiği tarihte,
Konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır.
Konutta oturanlarda yukarıdaki fıkralara göre, konutun boşaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğunda, durum, personelin bağlı bulunduğu en yakın
ve yetkili amirince, değişiklik tarihinden itibaren en geç on gün içinde bir yazı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.
Konutları boşaltanlar, konutu ve anahtarını bir örneği ek (8) de gösterilen "Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağı" düzenlemek suretiyle ilgili birime teslim etmek zorundadır. Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi idarece kontrol edilir ve noksansız teslim alınır." hükmü yer almaktadır.
Anılan maddenin (b) bendinde yer alan "başka bir yere nakil" ibaresine ilişkin olarak tanımlanmış ve açıklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

657 sayılı Kanunun 62 inci maddesinde "yer" kavramından bahsedilmekte fakat tanımın Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtileceği hükmü yer almakla birlikte bu tarihe kadar bir belirleme yapılmamıştır.

Ancak, mevzuatımızda yer tanımı 6245 sayılı Harcırah Kanununda tanımlanan "ikamet mahalli dışındaki yer" anlaşılmakta ve uygulanmaktadır.

Bu konuya ilişkin olarak yayımlanmış olan ayrıntılı haber için bakınız: Haymana'dan Keçiören'e atanınca mehil müddeti kullanılır mı?

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde; Kamu Konutları Yönetmeliği 33 maddenin (b) bendinde yer alan "başka bir yere nakil" genel mevzuatta yer alan 6245 sayılı Kanununda yer alan düzenlemenin uygulanmasının doğru olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle aynı mahallede farklı okula tayini çıkan öğretmenin lojmanı boşatmasının gerekmediği düşünülmemektedir.

Sıra tahsisli lojmandan 1,5 yıl oturmuş olmanız ve başka okula tayin edildiniz diye lojmanın boşatmanızı istemeleri halinde hakkınızı yargı yolu ile aramanızı önermekteyiz.

Bu soru 17,474 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
29.07.2016Açığa alınan memur, emekliliği isteyebilir mi?
29.07.2016OHAL Nakilleri durdurdu mu?
28.07.2016SSK emeklisi iken 11 yıl memur olarak çalışan, bu süreleri için ödeme alabilir mi?
28.07.2016Görevden uzaklatırılanların terfileri nasıl yapılır?
27.07.2016104. md. göre yarı zamanlı çalışma döneminde yıllık izinden ne kadar düşmeli?
26.07.2016Açığa alınan memurdan lojmanı boşaltması istenebilir mi?
26.07.2016OHAL'de mehil müddeti kullanılamaz mı?
25.07.20162016/1 yerleşen ve KYK memurluğunu kazanan ne yapmalı?
24.07.2016Kurumum, evlilik izni dahi vermiyor. Doğru olan hangi uygulamadır?
23.07.201615 Temmuz şehit ve gazilerine verilen mali haklar
21.07.2016OHAL sırasında, memurun il dışına çıkışı, izne tabi midir?
21.07.2016Memur, OHAL sırasında istifa edebilir mi?
21.07.2016Verilmeyen ilave 1 dereceyi hangi kurum vermeli?
19.07.2016Memur aylıksız doğum izninden çağrılabilir mi?
18.07.2016VHKİ nasıl kimya mühendisi olabilir?
14.07.2016Geçici göreve başlamadan aynı yere asil onayı alınana hangi onay uygulanır?
13.07.2016KPSS nitelikleri taşımayanların atamasının iptal edilmesi
12.07.2016Öğretmenin işçi teknisyenlikteki hizmetleri KHA değerlendirilir mi?
11.07.2016Şubat öncesi doğum aylıksız izinleri KHA değerlendiriliyor mu?
08.07.20162012 yılından önce, 18 yıl hizmeti var iken istifa edip ayrılan memur, ikramiyesini alabilir mi?
07.07.20164924'e tabi sözleşmelinin ilave derecesi
01.07.2016Aday memur, başka bir kuruma geçiş yapabilir mi?
29.06.2016Eğitim mazeretini 2. kez kullanabilir miyim?
28.06.2016lise üzerine önlisan ve lisans bitiren kişinin itibak uygulaması
27.06.2016Disiplin cezası yırtılarak mı silinir?
25.06.2016Teknik öğretmenlik bitiren teknisyenin ÖHT ne kadardır?
24.06.2016Yabancı uyruklu akademik personel, teşvik ödeneği alır mı?
24.06.20162008 öncesi açıktan vekil atanan 5434 sayılı Kanuna tabi olmaz mı?
23.06.20161 ders sebebiyle mezun olmayan memur olabilir mi?
22.06.2016Eğitim mazertinden nakil olan idari soruşturma ile tayini yapılabilir mi?
21.06.2016Eğitim özründen nasıl nakil olabilirim?
20.06.2016SGK 5-15 dereceli kadrolara atanmada hizmet süresinin önemi?
17.06.2016Yüksek lisans başka bir alanda da yapılmış olsa, öğretmenin ek dersini zamlı alabilir mi?
16.06.2016Memura, whatsapp üzerinden talimat verilebilir mi?
16.06.2016TEF mezunu teknisyen ek ödemesine dava açılabilir mi?
15.06.20161-4 derecedeki bilgisayar işletmeninin özel hizmet tazminatı
15.06.2016Adli olaydan engelli olan memur olamaz mı?
14.06.2016Ekonomist 2 yıllık tarım teknikerliği bitirince özel hizmeti artar mı?
13.06.2016Eş durumundan nakli çıkmayan öğretmene, kanun hangi hakları tanımıştır?
13.06.2016Sendikalı olmayan memurun disiplin toplantısına sendika temsilcisi katılır mı?
11.06.2016Memur kadrosuna vekalet eden kaloriferci hangi halde vekalet ücreti alır?
10.06.2016Doktorayı bitiren memur, sınavsız biyolog kadrosuna atanabilir mi?
09.06.2016Aylıksız izinde nakil olan kalan iznini kullanabilir mi?
08.06.2016Teknik yüksek öğrenim mezunu teknisyenin ek göstergesi
07.06.2016Zabıta Yönetmeliğindeki sicil notu hükümleri geçerli mi?
07.06.2016KPSS ile avukat alımında 2 yıl şartı nasıl anlaşılmalı?
06.06.20164/B'li sözleşmeli personel iş sağlığı uzmanı olarak görevlendirilebilir mi?
03.06.2016Sözleşmeli personel il dışı görevlendirmeyi reddedebilir mi?
02.06.2016Engelli çocuk için yarım gün çalışma hakkı birleştirilebilir mi?
31.05.2016Ebenin özel sektör hizmetleri nasıl değerlendirilir?
30.05.2016Raporlu memur, il dışına geçici görevlendirilebilir mi?
27.05.2016Üniversite okuyan memur, müferdat gereği staj yaptığında, sigorta da yapılmalı mı?
26.05.20161 yıl aylıksız izin kullanan 24 ay doğum iznini kullanamaz mı?
24.05.2016Geçici personele fazla çalışma ücreti ödenir mi?
23.05.2016Önceden zabıta olan memur tekrar zabıta atanır mı?
22.05.2016POMEM'deki süreler, emeklilikte sayılır mı?
20.05.2016Ebe boşandığında görev yeri değiştirilir mi?
18.05.2016Ameliyat olan eş ve bebek bakımı için 399 sözleşmeli refakat izni alınabilir mi?
17.05.2016KPSS ile memur olan kişi, EKPSS'ye girip tercihlere katılabilir mi?
17.05.20164/B sözleşmeli personel fazla çalışma ücreti alabilir mi?
16.05.2016Lojmanın tahsis şeklini kim belirler?
15.05.2016Emekli olan eş için harcırah ödenmez mi?
12.05.2016Diyanet personeline fazla çalışma ücreti
12.05.2016Sözleşmeli subay veya uzman çavuşlukta geçen süreler 68/B'de değerlendirilir mi?
11.05.2016Üst öğrenimde özel hizmet tazminatı nasıl ödenir?
10.05.20162017 KPSS puanıyla, B grubu alımlara başvurulabilir mi?
09.05.2016Hem anneye hem babaya, aynı anda, doğum nedeniyle aylıksız izin verilir mi?
08.05.2016Teknisyen, başka bir kuruma tekniker olarak atanabilir mi?
06.05.2016DMO Yönetmeliğindeki hizmet tanımına özel sektör hizmetleri girer mi?
05.05.2016Nakil işlemi aşamaları, onayın kurumca iptali
04.05.2016MKE'deki görevde yükselme sınavı ve hizmet süresi sorusu
03.05.2016PTT personeli 657 sayılı Kanuna göre aylıksız izin alabilir mi?
02.05.2016EKPSS kurasına 18 yaşını tamamlamayan müracat edebilir mi?
02.05.2016Görevde yükselmede, yedeklerden atama uygulamasında, ayrım yapılabilir mi?
01.05.2016Önlisans mezunları fakülte sekreteri olabilir mi?
28.04.2016Aylıksız izinli memurun tedavi giderini kim karşılar?
27.04.2016Alt öğrenimden atananlar memuriyetten atılacak mı?
26.04.2016Şef saymanlığa vekalet ederse aylık alır mı?
25.04.2016Disiplin affından faydalanmak için cezanın kesinleşmesi mi gerekir?
21.04.2016KİD cezası alan memur ne yaparsa memuriyetten çıkarılır?
20.04.2016Öğretmenlikte geçen süreler, şube müdürlüğüne başvuruda eğitmen gibi değerlendirilebilir mi?
20.04.2016GYS ile şube müdürü olanın nakilde bekleme süresi var mı?
19.04.20164/B sözleşmeli statüden istifa 92. madde istifa sayısına dahil mi?
19.04.2016Engelli aylığında yaş grubu aranır mı?
19.04.2016Emekli memur, taşeron personel olarak çalışabilir mi?
19.04.2016SGK kesintisi, fazla yapılırsa ne olur?
18.04.2016Sözleşmeli sağlık personeli memur kadrosuna atanabilir mi?
15.04.2016Akademik uzmanlıktan istifa eden daire başkanı olarak atanabilir mi?
14.04.2016Gelir uzman, mali hizmet uzmanlığına geçiş yapabilir mi?
13.04.2016İşçi çıkarılıp memur lojmana oturtulabilir mi?
12.04.2016İKM alımında askerlik şartı
12.04.2016Lise mezunu, şube müdürü kadrosuna vekaleten atanabilir mi?
11.04.2016Yüksekokul mezunu memur, kaçıncı dereceden emekli olur?
11.04.2016Eğitim için il dışına görevlendirilen, ek özel hizmet tazminatını alabilir mi?
11.04.2016Hastalandığında 2,3 gün okula gidemeyen çocuk için refakat izni alınabilir mi?
07.04.2016Memurun tarım sigorta hizmetleri yıllık izinde değerlendirilir mi?
06.04.2016666 sayılı KHK iptal hükümleri yeni düzenleme nasıl uygulanır?
05.04.2016İstifa eden memur tazminat alabilir mi?
04.04.2016DMO atanan polis GYS uzman sınavına girebilir mi?
01.04.2016kadro alan teknisyen, tekniker olarak nakil olabilir mi?
ANKET
15 Temmuz gecesi, darbeye karşı çıkmak için, sokağa çıktınız mı?