Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Başka bir okula tayini çıkan öğretmen hangi halde lojmanı boşaltır?

27/02/2007 09:01:00
Yazdır

Soru

Okulumda elektrik öğretmeni olarak çalışmakta iken alan değişikliği ile başvuru yaparak alanım Teknoloji ve Tasarım öğretmeni olarak değişti ve aynı ilçe ve mahallede başka bir okula tayinim çıktı. Bunun sonucunda okul idaresi tarafından sıra tahsisli olarak girdiğim ve 1,5 yıl oturduğum lojmanı boşaltmam gerektiği bildirildi. Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 150. maddesinde "Kurum konutları ile ilgili işlemler; Kamu Konutları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür." ifadesi vardır. Kamu Konutları Yönetmeliğinin Yedinci bölümünde Konuttan Çıkma, Konuttan Çıkarılma ve Konutların Yönetimi belirlenmiştir. Bu bölümün 33. maddesinin b bendi "Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden on beş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde boşaltmak zorundadır." şeklindedir.

Yaptığım alan değişikliği memuriyet mahalli değişmediği için başka bir yere nâkile girmemektedir. Harcırah Kanunun 3. maddesinin
g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;
h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;
fıkralarında açık olarak belirtilmektedir. Aynı zamanda yolluk ve meyil müddeti istediğimizde gittiğim okulun "aynı yer" içerisinde olduğu için alamayacağımı fakat lojmanı boşaltmaya gelince gittiğim okulun "başka bir yer" olduğu ifade edilmektedir. Devletin bir kanununun böyle farklı yorumlanması hukuka aykırı değil midir? Bu konu hakkında beni aydınlatabilir misiniz?

Cevap

Kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemek üzere 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 11/11/1983 tarih ve 18218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. Kanun 2 nci maddesinde sayılan kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine; kamu konutlarının a) Özel tahsisli konutlar, b)Görev tahsisli konutlar, c) Sıra tahsisli konutlar, d) Hizmet tahsisli konutlar olarak tahsis edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kamu Konutları Yönetmeliği 23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan yönetmeliğin, Konuttan Çıkma başlıklı 33 üncü maddesinde "Bu Yönetmelik kapsamına giren;
a) Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar.
b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden onbeş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,
c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde,
d) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya ilçe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya mahkemesine veya adli müşavirliğine veya sıkı yönetim komutanlıkları emrindeki kadrolu askeri ceza ve tutukevi Müdürlüklerine atananlar veya bu görevlerden başka bir yerdeki aynı veya değişik bir göreve atananlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten ve sıkıyönetimin kalkması halinde, görevleri nedeniyle konut tahsis edilenler, sıkıyönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde,
e) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde,
f) Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte,
g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan, ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona erdiği tarihte,
Konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır.
Konutta oturanlarda yukarıdaki fıkralara göre, konutun boşaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğunda, durum, personelin bağlı bulunduğu en yakın
ve yetkili amirince, değişiklik tarihinden itibaren en geç on gün içinde bir yazı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.
Konutları boşaltanlar, konutu ve anahtarını bir örneği ek (8) de gösterilen "Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağı" düzenlemek suretiyle ilgili birime teslim etmek zorundadır. Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi idarece kontrol edilir ve noksansız teslim alınır." hükmü yer almaktadır.
Anılan maddenin (b) bendinde yer alan "başka bir yere nakil" ibaresine ilişkin olarak tanımlanmış ve açıklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

657 sayılı Kanunun 62 inci maddesinde "yer" kavramından bahsedilmekte fakat tanımın Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtileceği hükmü yer almakla birlikte bu tarihe kadar bir belirleme yapılmamıştır.

Ancak, mevzuatımızda yer tanımı 6245 sayılı Harcırah Kanununda tanımlanan "ikamet mahalli dışındaki yer" anlaşılmakta ve uygulanmaktadır.

Bu konuya ilişkin olarak yayımlanmış olan ayrıntılı haber için bakınız: Haymana'dan Keçiören'e atanınca mehil müddeti kullanılır mı?

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde; Kamu Konutları Yönetmeliği 33 maddenin (b) bendinde yer alan "başka bir yere nakil" genel mevzuatta yer alan 6245 sayılı Kanununda yer alan düzenlemenin uygulanmasının doğru olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle aynı mahallede farklı okula tayini çıkan öğretmenin lojmanı boşatmasının gerekmediği düşünülmemektedir.

Sıra tahsisli lojmandan 1,5 yıl oturmuş olmanız ve başka okula tayin edildiniz diye lojmanın boşatmanızı istemeleri halinde hakkınızı yargı yolu ile aramanızı önermekteyiz.

Bu soru 15,075 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
04.03.2015TSH sivil memur vekaleten atanma müracaatı yapabilir mi?
03.03.20157den 3 üncü dereceye atanan aylığını nereden alır?
03.03.2015Kazanılmış hak aylığı, 7/9 olabilir mi?
02.03.20152008'den önce 1 ay sigortalıyım. GSS primini kim karşılar?
02.03.2015Mühendislik mezunu teknikerin ek ödemesi nereden ödenir?
02.03.2015Yıllık izinli memur babalık izni kullanbilir mi?
25.02.2015Refakat izninde iken kurumlar arası geçici görevlendirme olur mu?
24.02.2015Eğitim bilimleri mezunları biyolog, kimyager, ...kadrolarına atanabilir mi?
24.02.2015KPSS ile KİT'e sözleşmeli atanan izin kullanabilir mi?
23.02.2015Adalet Bakanlığında şoför sınavsız zabıt katibi atanabilir mi?
21.02.2015Hiç oturmayanlar dururken önce oturanlara lojman tahsis edilir mi?
20.02.2015Asteğmenlik süresi ne zaman değerlendirilmelidir?
19.02.2015KPSS puanlarımız, virgülden sonrası ile de aynı... Ne olur?
19.02.2015Polis Akademisi sürelerinin borçlanılması memura ne kazandırır?
18.02.2015GİH memur fen bilimleri lisansiyeri olarak nasıl atanır?
17.02.2015Vakıf üniversitesinden MEB'e öğretmen atatanın hakları
17.02.2015Kamu işçisi köşe yazarlığı yapabilir mi?
16.02.2015Aylıktan biriken kaç TL için ek mal beyanı verilmeli?
13.02.201515/09/2010'de memur olan ilave kademeyi ne zaman alır?
11.02.2015Kamu işçiliğinin yıllık izinde değerlendirilme şartları
10.02.2015Emekli memur, yeniden memur olursa 2 aylık alabilir mi?
10.02.2015İşçi emeklisi, yardımcı doçent olursa, emeklilik hakları nasıl olur?
10.02.2015Çocuğu ameliyat olan öğretmene verilebilecek izinler
09.02.2015öğretmenlikten şef olan kişinin maaşı düşer mi?
07.02.2015Askerliği 1 gün borçlanmanın polise yararı olur mu?
06.02.2015Lise müdür yardımcısı ne zaman emekli olur?
05.02.2015Müşavir yapılan yönetici mal bildiriminde bulunmak zorunda mı?
04.02.2015Memur, yedek subaylık süresi ile ne zaman emekli olur?
04.02.20156360 nakledilen personelin fark tazminatına SDT dahil edilir mi?
03.02.2015Kazai Rüşt Kararı alıp memur olanların emeklilik yaşı
03.02.2015GİH memurun kamudaki işçiliğinin değerlendirilmesi
02.02.2015Astsubayın itibari hizmet süresi emeklilik maaşını etkiler mi?
02.02.2015Öğretmen şeflik sınavına girebilir mi?
02.02.2015Birden fazla okul bitiren memurun intibakı
01.02.20154 yıl polislik yapıp memurluğa geçen ne zaman emekli olur?
01.02.2015SYDV personeli seçim için istifa etmeli mi?
31.01.2015Belediyedeki uzmanın ek ödeme oranı
31.01.20152002 öncesi 4 aylık doğum süresini borçlanmak, yaşı öne çeker mi?
30.01.2015Memuriyet öncesi haciz için disiplin cezası verilir mi?
29.01.20151969 doğumlu röntgen teknisyeni ne zaman emekli olur?
ANKET
47 bin öğretmen kadrosu ihdasına nasıl bakıyorsunuz?