Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

20 gün hastalık raporu alan memur hakem hastaneye gönderilebilir mi?

17/10/2006 13:56:00
Yazdır

Soru

02/10/2006 tarihinde bulunduğum ilde devlet hastanesinde görevli uzman doktor rahatsızlığım dolayısıyla 20 günlük rapor verdi. Raporu çalıştığım kuruma ibrazımdan 2 gün sonra kurum tarafından hakkımda soruşturma açılarak raporumu ikametimde geçirip geçirmediğim, raporumun gerçek olup olmadığı ve raporda belirtilen rahatsızlığın gerçekte olup olmadığı yönünde üst kurul olarak bulunduğum şehirdeki üniversite araştırma hastanesine sevkim yapılarak heyet raporu almam istenmektedir. Ayrıca verilen bu rapor nedeniyle çalıştığım kurumdaki tüm personellere alınan rapor sonrası işlem yapılabileceği yönünde uyarıcı yazı yazılarak tebliğ edilmiştir. Yapılan bu uygulamanın kanun veya yönetmeliklerde yeri olup olmadığını bilemiyorum. Ancak üst kurula sevklerin usuli işlem yönünden mümkün olabileceği, fenni muayene yönünden üst kurula sevkin mümkün olmadığını duymuştum. Gerçekte böyle bir şeyin olup olmadığı hakkında tarafıma ivedi olarak bilgi verirseniz gerçekten memnun olurum.

Cevap

Bilindiği üzere, rahatsızlanan memurlara verilecek hastalık izinlerine ilişkin düzenlemelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hastalık izni başlıklı 105 inci, iyileşme halinde göreve dönüş başlıklı 106 ncı ve raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik başlıklı107 nci maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Hastaların hastalık durumlarında verilecek raporların usule ve fenne uygun olması gerekmekte ve bu husus 6.2.1981 tarihli ve 17243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde "Memurlara, merkezde kurum amirinin, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir.
Bu yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.
İkinci fıkrada belirtilen sebeplerle hastalık izni verilmediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle, özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanır.
" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 4 ncü maddesinin 1 inci fıkrasında "3 ncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimler tarafından düzenlenen hastalık raporlarında gösterilen zorunluluk üzerine kendilerine kısım kısım veya bütün olarak aynı fıkradaki en çok süre kadar hastalık izni verildiği halde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.
Ancak o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarında en çok 20 gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler.
Hastanın nakline engel olan tıbbi sebeplerin hekimce belirtilmesi, ulaşım şartlarının elverişsizliğinin de mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi zorunludur.
İkinci fıkra uyarınca düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirliyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır."
denilmektedir.

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin Hastalık İzni Sürelerini düzenleyen 3'üncü maddesinde;
" Resmi sağlık kurullarının 657 sayılı Kanun'un 105'inci maddesinde öngörülen süreler kadar,
" Tek hekimlerin 20 güne kadar,
" Belirli istisnai hallerde sağlık memuru, hemşire ve ebelerin 7 güne kadar ve
" Dış ülkelerdeki hekim ve sağlık kurullarının o ülke mevzuatında tespit edilmiş süreler kadar
hastalık raporlarında hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilecekleri belirtilmiştir. Hastalık izinleri ise bu tür raporlarda belirtilen süreler dikkate alınarak mezkur yönetmeliğin 9'uncu maddesi gereğince; Memurlara, merkezde kurum amirinin, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirin, yurt dışında ise misyon şefinin onayı ile verilmektedir. Yönetmelik hükümlerine uyulmadan alınan hastalık raporları hastalık iznine dönüştürülmemektedir. Bu sebeple hastalık izni verilmediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle, özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 210 uncu maddesi uyarınca 27.7.1973tarih ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 11.8.1973 tarihli ve 14622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Mezkur Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında "Genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, özel idarelere ve belediyelere, Tıp Fakültelerine bağlı yataklı veya yataksız tedavi kurumlarına "resmi sağlık kurumu", hükümet, sağlık ocağı, belediye ve kurum tabipliklerine de "resmi sağlık kuruluşu" denir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin7/8/2006 tarih ve Sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile değişik Ek 2 nci maddesinde "Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, tedavi amacıyla, özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk edilebilir.
Hangi özel sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan sevk yapılabileceği, hangi tür tedaviler için hasta gönderileceği hususları ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca müştereken tespit edilir.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti alımı ve bunlara ilişkin fiyatlandırma işlemleri ile ilgili olarak özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Maliye Bakanlığı arasında anlaşma yapılabilir.
Kurumlarca özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemeler, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğleri ile belirlenir."
denilmektedir.

Bu konudaki yegana düzenleme acil hallere ilişkindi. Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 7'nci maddesinin üçüncü fıkrasında, hastalık izni vermeye yetkili amirlerin lüzum gördükleri takdirde hastalık raporunun acil bir vaka üzerine düzenlenip düzenlenmediğinin belirtilmesini en yakın resmi sağlık kurulundan isteyebilir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde,
1-Devlet Hastanesi Resmi bir sağlık kurumudur.

2-Devlet Hastanesi görevli uzman hekimin hastalığınız için 20 gün istirahati uygun görmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

3- Usule uygun sevk üzerine Devlet Hastanesinde görevli uzman hekimin düzenlediği 20 günlük raporun üst kurula onaylatılması gibi bir düzenleme bulunmamaktadır.

4-Devlet memuru rahatsızlığının kaç günde iyileşeceğini bilmesi mümkün olmadığı gibi, sehven de olsa doktorun fenne aykırı rapor verdiğini bilmesi mümkün değildir. Bu farklı bir soruşturmayı gerektirmektedir.

5- Tedavi hususunda son gelişmeler ile Devlet memuru resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında serbestçe muayene ve tedavi olabilmektedirler.

6- İdarenin memuru cebren tıp merkezinde yeniden muayene ve tedavi ettirmesini düzenleyen bir düzenleme bulunmamaktadır.

7- İdare Devlet memurunun, Devlet memurları Kanunu hükümleri ile Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğinde belirlenen usule uygun olarak alınmış hastalık raporlarının hastalık iznine çevirmeme yetkisi bulunmamaktadır.

Bu soru 110,705 defa okundu. 24 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
27.04.2015Memurken teknik lisan veya önlisans bitirenin memuriyet öncesi hizmetleri değerlendirilir mi?
27.04.20156639 sayılı Kanunun 23. maddesinden Üniversiteler faydalanır mı?
25.04.20151997'de hemşire olarak göreve başlayan ne zaman emekli olur?
24.04.201512 yıl çalıştıktan sonra memurluğa dönmek isteyenin emeklilik soruları..
24.04.2015İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
22.04.2015Sağlık memuru Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olabilir mi?
21.04.2015Aylıksız izin süresini borçlanmayan yenisini alamaz mı?
20.04.20152008 sonrası girişliyim. Özeldeki hizmetlerimi saydırırsam, emekli keseneğim artar mı?
20.04.2015Peyzaj mimarına, mühendisin özel hizmet tazminatı verilir mi?
20.04.2015Sınavla programcı olanın ek gösterge ve tazminattan faydalanması
17.04.2015KİT sözleşmeli personel torba kadrodan faydalanabilir mi?
15.04.2015Emsal uygulaması kalktı mı?
14.04.2015Vekalet ücretinde her ay fark neden kaynaklanır?
13.04.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
10.04.2015Orman muhafaza memuru ilçede ikamet edebilir mi?
08.04.2015KİTlerde 68/B den atanan ek göstergeyi ne zaman hak eder?
07.04.2015Geçmiş yıllardaki sicller easas alınarak üst dereceye yükselinebilir mi?
06.04.2015Doktora ve yüksek lisans bitiren mühendis haklarını alabilir mi?
06.04.2015İptal davası ile mahrum kalınan mali haklar ödenir mi?
02.04.2015Geçici süreli görevlendirmedeki yıl nasıl anlaşılmalı?
01.04.2015Yönetici düzenlemesinden önceden alınanlar faydalanabilir mi?
31.03.2015Eş durumunda kesintisiz prim evlilik tarihinden sonra mı olmalı?
30.03.2015İlave derece ve kademeler kıdem aylıgında değerlendirilir mi?
29.03.20152013'te memur olan engelli nasıl emekli olur?
29.03.2015Ayın 15'inde yaş haddinden emekli olacak kişi, o ayın maaşını alır mı?
28.03.2015TSK'dan malul olduğu için ilişiği kesilen, memur olursa...
28.03.2015İtibari hizmet süresi için TSK belge göndermeli
27.03.2015Gemi Sürvey Uzmanı olarak emekli olan, 3600 ek gösterge alır mı?
27.03.2015Mesai başında kalp krizi geçiren baba, vazife malulü sayılır mı?
26.03.20156 yıllık mühendis torba kadrolara atanabilir mi?
26.03.2015Uzman Erbaşların emeklilik ikramiyesi sorunu
25.03.2015Uzm. yardımcısının tez verme süresini neler öteler?
24.03.2015Hemşire şube müdürü atanınca ek göstergesi ne olur?
23.03.2015İçişlerinde lise mezunu şef olabilir mi?
19.03.2015Memuriyetten çıkarılan KPSS ile yeniden atanabilir mi?
18.03.2015İdarenin öğrenme tarihi nasıl belirlenir?
18.03.2015632 KHK ile kadroya geçen ilave kademeyi ne zaman alır?
17.03.2015Ölü doğum yapan öğretmene nöbet yazılır mı?
16.03.2015Yüksek lisans kademesi emsale takılır mı?
14.03.2015Memur bağımsız adayı destekleyebilir mi?
ANKET
5. sınıftan itibaren yabancı dil dersinin ağırlığı artırılıyor. Sizce yararlı olur mu?