Memurun ikametgâhı değişmiyor düşüncesiyle yoluk ödenmeyebilir mi?

14/07/2011 17:51:00
Yazdır

Soru

Memurun İkametgâhı Değişmiyor Düşüncesiyle Yoluk Ödenmeyebilir Mi?

Cevap

Yer değiştiren memura, ikametgâhını değiştirmeyeceği düşüncesi ile yolluk ödenip ödenemeyeceği hakkında bir değerlendirme.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun ?Yolluk Giderleri ve Gündelikleri? başlıklı 177. maddesinde; ?Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.? hükümlerine yer verilerek sürekli olarak görev yerinden ayrılanlara yolluk verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Yolluklara ilişkin ana düzenlemelerin yer aldığı 6245 Sayılı Harcırah Kanunu?nun 12.07.2006 gün ve 26226 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 5538 sayılı Yasanın 2. maddesiyle değişik 10. maddesinin 1.fıkrasında ?Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir: Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;? Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verileceği hükme bağlanmıştır.

Bunlardan yevmiye ve yol masrafı her şartta verilir. Aile masrafı ve yer değiştirme masrafı memuriyet mahalline bağlıdır.

Yurt İçinde Yer Değiştirme Masrafı Nasıl Hesaplanır?

Yine aynı Kanun?un ?Harcırahın Unsurları? başlıklı 5. maddesinde; ?Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.? denilerek sürekli görev yolluklarının hesabında dört unsurun bulunduğu belirtilmektedir. Bu unsurlardan ?yol masrafı? 27. maddede, ?yevmiye? 33. maddede, ?aile masrafı? 44.madde de, ?yer değiştirme masrafı? 45-46. maddelerde açıklanmışlardır.

6245 Sayılı Harcırah Kanunu?nun ?Yurt içinde yer değiştirme masrafı? başlıklı 45. maddesinde;

?Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

olarak hesaplanır.? denilerek yer değiştirme masrafının hesaplanması şekline açıklık getirilmiştir.

Memuriyet Mahalli Nedir?

Aynı Kanunun ?Tarifler? başlıklı değişik 3. maddesinin ( g ) bendinde; ?Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.? hükümleri ile memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlerin ?memuriyet mahalli? sayılacağı belirtilmiştir.

Sayıştay Genel Kurulu 13.11.1986 tarih ve 4585/1 sayılı kararında; Harcırah Kanununun yukarıdaki hükümlerine göre, naklen bir başka göreve atanan memura sürekli görev yolluğu ödenebilmesi için, atandığı yeni görev yerinin, yukarıda tanımı yapılan ?memuriyet mahalli? dışında olması yeterlidir. Kararını vermiştir. (Belge?1)

Harcırah Kanununun bu hükümlerine göre, naklen bir başka göreve atanan memura sürekli görev yolluğu ödenebilmesi için, atandığı yeni görev yerinin, yukarıda tanımı yapılan ?memuriyet mahalli? dışında olması yeterlidir.

Hal böyle olunca, yeni görev yeri ?memuriyet mahalli? dışında olmak kaydıyla, atama işleminin ilçe merkezinden köye, köyden ilçe merkezine veya köyden köye yapılmış olmasının sürekli görev yolluğuna hak kazanma açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Sayıştay kararında ayrıca ; ?Açıklanan nedenlerle, atamaya yetkili makamın onayına göre memuriyet mahalli dışındaki bir yere atanmış olmaları koşuluyla, yeni görev yerleri aynı ilçe hudutları içinde olsa bile, ilçe merkezinden köye, köyden ilçe merkezine veya köyden köye atanan memurlara her defasında sürekli görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır.? açıklamasına yer verilmiştir.

Kararın özetinde ise;

?İLÇE MERKEZİNDEN KÖYE KÖYDEN İLÇE MERKEZİNE VEYA KÖYDEN KÖYE ATANAN MEMURLAR. Yeni Görev Yerleri ?Memuriyet Mahalli? Dışında Olmak Koşuluyla Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi Gerekeceği.

KÖYDEN İLÇE MERKEZİNE İLÇE MERKEZİNDEN KÖYE VEYA KÖYDEN KÖYE ATANAN MEMURLAR. Yeni Görev Yerleri ?Memuriyet Mahalli? Dışında Olmak Koşuluyla Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi Gerekeceği.

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU. İlçe Merkezinden Köye Köyden İlçe Merkezine Veya Köyden Köye Atanan Memurlar - Yeni Görev Yerleri "Memuriyet Mahalli" Dışında Olmak Koşuluyla Ödenmesi Gerekeceği.? açıklamaları bulunmaktadır.

Mevzuat ve Sayıştay kararı böyle iken bazı illerimizde yer değiştiren memura ikametgâhını değiştirmeyeceği düşüncesi ile yolluk ödemesi yapılmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus Memuriyet Mahallidir. Memuriyet Mahalli değişen memura yolluk ödenmelidir. İkametgâh değişme şartı aranmamalıdır.

Memurun ikametgâhı değişmiyor düşüncesiyle yolluk ödenmemesi hem Sayıştay kararına hem de harcırah kanununa aykırıdır. Sadece memurun ikamet ettiği yere atanması halinde yolluk ödenmemesi gerekmektedir.

Örnek verecek olursak;

Örnek 1: A ilçesinde ikamet edip B ilçesinde görevli bulunan bir memur A ilçesinden B ilçesine gidiş geliş yapmaktadır. (Bu konuda memurun gidiş geliş yapacağına dair kurumuna verdiği dilekçe vardır. Ayrıca Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde A ilçesine kayıtlıdır) Bu memurun A ilçesi merkezine ataması yapıldığında aile masrafı ve yer değiştirme masrafı yapılmayacak Yol masrafı ve yevmiye ödenecektir. (Kuruma verdiği dilekçe ve/veya Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı bulunduğu memuriyet mahalline atandığı gerekçe gösterilerek sadece (Yol masrafı ve yevmiye ödenmeli, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı ödenmemelidir.)

Örnek 2: A ilçesinde ikamet edip B ilçesinde görevli bulunan bir memur A ilçesinden B ilçesine gidiş geliş yapmaktadır. Bu memurun B ilçesinin bir köyüne ataması yapıldığında yolluk ödemesi yapılacaktır. (Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı birlikte ödenmelidir.)

Örnek 3: A ilçesinde ikamet edip B ilçesinde görevli bulunan bir memur A ilçesinden B ilçesine gidiş geliş yapmaktadır. Bu memurun A ilçesinin bir köyüne ataması yapıldığında yolluk ödemesi yapılacaktır. (Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı ödenmelidir.)

Örnek 4: A ilçesinde ikamet edip aynı ilçede görevli bulunan bir memur aynı ilçenin bir köyüne ataması yapıldığında yolluk ödemesi yapılacaktır. (Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı birlikte ödenmelidir.)

Örnek 5: A ilçesinde ikamet edip B ilçesinde görevli bulunan bir memur A ilçesinden B ilçesine gidiş geliş yapmaktadır. Bu memurun C ilçesi merkezine ataması yapıldığında yolluk ödemesi yapılacaktır. (Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı birlikte ödenmelidir.)

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.08.2007 tarihli, 4043 sayılı ve ?Sürekli Görev Yolluğu? konulu olumsuz görüş yazısı bulunmaktadır. Fakat bu görüş yazısı Sayıştay kararına aykırıdır. (Belge?2)

Çünkü; Harcırah Kanununun ?Harcırahın sureti tediye ve mahsubu? başlıklı 59. maddesinin 1.fıkrasındaki; ?Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir.? hükümlerine göre ataması yapılan personelin yolluğu kurumu ile ilişiğini keserken peşin olarak ödenecektir. Memur isterse ikametgâhını değiştirir isterse değiştirmez. Kurumun memur ikametgâhını değiştirmeyecek düşüncesiyle yolluk ödemesi yapmaması harcırah kanunun 59.maddesine aykırıdır.

Yolluk ödemesi yapacak kurumların ikametgâh çelişkisi Harcırah kanunundan kaynaklanmaktadır. Çünkü harcırah kanunu memuriyet mahallini memurun görevli olduğu ve ikamet ettiği (edeceği) yer olarak tanımlamaktadır.

Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun İkamet Mecburiyetini düzenleyen Ek 20. maddesinde; Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dâhil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır. Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir. Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebileceği belirtilmiş ve 125. maddesinde ise; İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terkeden memurların Aylıktan kesme cezası ile cezalandırılacağı, bu cezanın da memurun, brüt aylığından 1/30?1/8 arasında kesinti yapılmak suretiyle uygulanacağı belirtilmişti harcırah kanunu da bu nedenle memur nasıl olsa atandığı yerde ikamet edecek mantığı ile hazırlanmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda 2011 yılında 6111 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile memurun görev merkezinde ikamet etme zorunluluğu ve buna bağlı olarak, memurun çalıştığı ilin dışına çıkabilmesi için şart koşulan izin şartı da kaldırılmış (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ?İkamet Mecburiyeti? başlıklı Ek 20.maddesi, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 117. maddesi (g) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) ve ?Devlet memurlarına uygulanacak Disiplin Cezaları Ve Ceza Uygulanacak Fiil Ve Halleri? düzenleyen 125. maddesindeki aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hallerin sayıldığı (C) bendinin (g) alt bendindeki ?İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,? fiili 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda 2011 yılında yapılan değişiklik ile kaldırılmıştır. (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller? başlıklı 125. maddesi, C) bendinin (g) alt bendi, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 111. maddesi (g) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan bu değişikliklere paralel olarak harcırah kanunundaki memuriyet mahallini memurun görevli olduğu ve ikamet ettiği (edeceği) yer olarak tanımlanması değiştirilmedikçe yer değiştiren memura, ikametgâhını değiştirmeyeceği düşüncesi ile yolluk ödenmemesi hem Sayıştay kararına hem de harcırah kanununa aykırı olacaktır.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu soru 78,848 defa okundu. 18 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
22.01.2017Üniversite hastanesindeki sağlık teknisyeni eğitim faaliyetleri için ödenek alır mı?
21.01.2017Memurlar, sözleşmeli öğretmenliğe geçerken istifa mı etmelidir? Bu durumda memurluğa geri dönüş mümkün müdür?
20.01.2017Zabıta memuru 3. dereceye atanarak yeşil pasaport alabilir mi?
19.01.2017Asaleti tasdik edildikten sonra istifa edip sınavla avukat kadrosuna atanan memur adaylığa tabi tutulur mu?
17.01.2017Belediye sözleşmeli personelinin (5393) sözleşmesi hangi hallerde sona erer?
16.01.2017Memurluğa geçirilenlerin sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir mi?
15.01.2017Sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri, kalkınmada öncelikli yörelerde 2 yıla 1 kademe uygulamasında değerlendirilir mi?
14.01.2017Sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri, 8 yıla 1 kademe uygulamasında değerlendirilir mi?
13.01.2017İstisnai kadroda görev yapmış olanlar, teknik unvanlara sınavsız atanabilir mi?
11.01.2017Kurumların, muvafakat taleplerini yanıtlamaları için azami süre nedir ?
10.01.2017Belediye işçisi, EKPSS ile memur kadrolarına atanabilir mi?
09.01.2017Sağlık memurluğundan (4/B), hemşireliğe (4/B) geçişte bekleme süresi uygulanır mı?
09.01.2017Eşi özel sektörde çalışan öğretmen nasıl nakil ister?
08.01.2017Doğumdan önce memuriyete atananların analık izni ile aylıksız izni
07.01.2017Aday memur, ilave dereceden ve hazırlık sınıfı nedeniyle kademeden ne zaman yararlanır?
06.01.2017Memurun şartlarını taşıdığı kadroya atanmasında kurumunun takdir yetkisi var mıdır?
06.01.2017Görevden uzaklaştırma, eş durumu tayini istemeye engel midir?
04.01.2017Özel kalem müdürlüğüne vekalet eden memur, diğer müdürlüklere sınavsız olarak atanabilir mi?
03.01.2017Engelli kadrosundaki aday memurun tayin hakkı
03.01.2017Sözleşmeli personele (4/B) geçici görev yolluğu ödenir mi?
02.01.2017Aylıksız izinde iken açığa alınan ve iade edilen, ücret hak eder mi?
01.01.2017Akademik personelin istifası başka yerdeki akademik kadrolara atanmasına engel midir?
31.12.2016Eşi ölü doğum yapan memur babalık izni kullanabilir mi?
30.12.2016Zabıta memuru, saat başı fazla çalışma ücretinden faydalanabilir mi?
30.12.20164/B'li personelin yıllık izni devreder mi?
30.12.2016Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş personeli, becayiş yapabilir mi?
29.12.2016Aday memurlar da üst öğrenime ait zam ve tazminattan faydalanabilir mi?
28.12.2016Memurlar, OHAL'de aylıksız izin (108/E) kullanabilir mi?
27.12.2016Memur emekli olduğunda, özel şirkette çalışabilir mi?
26.12.2016Polisin hizmet süresi, öğretmenliğe geçtiğinde zorunlu hizmet yükümlülüğünden sayılır mı?
26.12.20168 farklı kurumda hizmeti olan ne zaman emekli olur?
25.12.2016Doğuma bağlı aylıksız izin süreler, yıllık izin süresinin tespitinde dikkate alınır mı?
24.12.2016TODAİE'de eğitim gören memurlara harcırah ödenir mi?
24.12.2016Askeri personel istifa edip KPSS ile memurluğa geçmek isterse bekleme süresi uygulanır mı?
23.12.2016Kariyer uzmanlıklara geçişte memuriyetten istifa etmek gerekir mi?
22.12.2016Belediyelerde VHKİ, başkan oluru ile uzman kadrosuna atanabilir mi?
22.12.2016Yıllık iznin kısım kısım kullanılmasında engelli memurlara yönelik özel bir düzenleme var mıdır?
12.12.2016Emekli olan akademisyen, geri dönebilir mi?
11.12.2016Teknik öğretmen okulu mezunu sözleşmeli teknisyenin (399) ek göstergesi nasıl belirlenir?
11.12.2016Yardımcı doçentin istifası için hizmet süresi şartı var mıdır?
11.12.2016Doğum sebebiyle aylıksız izinde iken avukatlık stajını yapan memur, yeni doğum halinde iznini uzatabilir mi?
11.12.2016Sözleşmeli hemşire (4/B), asistan doktor olan eşinin bulunduğu ile tayin olabilir mi?
07.12.2016Eşi çalışmayı bırakan memurun aile birliği mazereti ortadan kalkar mı?
07.12.2016Mazeret izni ne zaman yenilenir?
07.12.2016Kalınmayan günün konaklama bedeli, hangi halde harcırah olarak alınır?
04.12.2016Eşi çalışmayan memurlara aylıksız doğum izni verilmesinde idarenin takdir yetkisi var mıdır?
03.12.2016Sözleşmeli öğretmenin askerliğe sevki adaylık nedeniyle ertelenebilir mi?
02.12.2016Ev hizmetlerinde çalışan eşin bulunduğu ile eş durumu tayini istenebilir mi?
02.12.201668/B uygulanmasında idarenin takdir yekisi var mıdır? 76. madde atamasında mali haklar nasıl belirlenir?
01.12.2016Hizmet içi eğitimde görev alan memura, ek ders ücreti ödenebilir mi?
27.11.2016Memur anne ve babanın her ikisi de refakat izni kullanabilir mi?
26.11.2016Memur OHAL'de istifa ederse ,TSK bünyesinde subay olarak atanabilir mi?
22.11.2016Sivildeki davadan dolayı re'sen emekli edilecek astsubaya, emekli aylığı bağlanır mı?
21.11.2016Eğitim masrafları projeden karşılanıyorsa yine de harcırah alınır mı?
21.11.2016Emeklilikte, 2002'deki kademeli yaş grubuna girmek için kaç yıl hizmet gerekiyor?
21.11.2016Belediyedeki VHKİ, ne kadar yan ödeme puanı almalı?
20.11.2016Sözleşmeli sağlık personeli (4/B), üniversitede memur olan eşinin bulunduğu ile eş durumundan atanabilir mi?
19.11.2016Sözleşmeli personel (4/B) OHAL'de sözleşmesini feshederse araştırma görevlisi atanabilir mi?
16.11.2016Okulum 2013'te zorunlu hizmet kapsamına alındı. İki yıla bir kademeyi alır mıyım?
16.11.2016İşyerinde kalp krizi geçirip vefat eden memur, vazife malulü sayılır mı?
14.11.2016Eşi kamu personeli olmayan sözleşmeli sağlık personelinin (4/B), eş durumu tayini mümkün müdür?
14.11.2016GİH'de bulunan memur, naklen üniversitede kütüphaneci atanabilir mi?
14.11.2016Görevde yükselmede kadro dereceme uygun kadro yok, atanamadım
13.11.2016Sözleşmeli personel (4/B), KİT'e daimi işçi olarak geçebilir mi?
13.11.2016Haftasonu eğitime gönderilen memur, eğitim süresini hafta içi izin olarak kullanabilir mi?
09.11.2016Hizmetlinin, sınavsız olarak başka kurumdaki teknisyen kadrosuna atanması mümkün müdür?
07.11.2016Üst öğrenimin zam ve tazminat avantajı nedir?
07.11.2016Özel kalem müdürü, uzman kadrosuna sınavsız atanabilir mi?
07.11.2016OHAL devam ederken, akademik kadrodan istifa ile Bakanlığa geçiş mümkün mü?
26.10.20164/B'li personel, 2016 KPSS puanıyla, 4/B'li sözleşmeli alımlara başvurabilir mi?
24.10.2016Sigortalılık süreleri memurluk emekli yaş grubu etkiler mi?
21.10.2016Aylıktan kesme cezası memurun nakline engel mi?
20.10.2016Memur OHAL döneminde istifa edip sözleşmeli pozisyona geçerse ne olur?
20.10.2016Üniversitede çalışan sözleşmeli, Sağlık Bakanlığı alımına başvurabilir mi?
19.10.2016Polis memurunun, okul süresinin borçlanması avantaj sağlar mı?
18.10.2016Şef mi tekniker mi üstün tartışması
17.10.2016Silahlı tehditten 20 ay hapis cezası alan kişinin memuriyeti
14.10.2016Mühendis istifa edip sonra tabip olarak kaçıncı dereceden atanır?
13.10.2016Ziraat Bankası hizmetlerine ilave kademe verilir mi?
12.10.2016Aday memurun eş durumu nakli yapılmaz mı?
11.10.2016İşçinin sözleşme ile aldığı aile yardımı neden düşük oluyor?
10.10.2016Aylıksız izinde Av. stajı için kademe alınabilir mi?
06.10.2016KİT sözleşmeli personeli de, engellilik naklinden yararlanabilir mi?
04.10.2016Uzman Dr. pratisyenlikteki 3 aylık süresi adaylıkta değerlendirilir mi?
03.10.2016Özel öğretim kurumları personeli OHAL'de istifa edebiliyor mu?
03.10.2016Sözleşmeli İKM olursam, daha sonra sözleşmeli sağlık alım ilanına başvurabilir miyim?
30.09.20163000 ek göstergeden 2200'lü müdürlüğe atanınca ek gösterge korunmaz mı?
30.09.2016Bağ-Kur emeklisi, memur olarak da emekli olabilir mi?
29.09.2016Memur, izin dönüşlerinde dilekçe verilmeli mi?
28.09.2016Engelli memurun yer değiştirmesi düzenlemesi nasıl anlaşılmalı?
27.09.2016Sağlık'taki GİH personelin eğitim durumundan nakil hakkı var mıdır?
27.09.2016Yaz tatilinde doğum yapan öğretmen analık iznini aktarabilir mi?
26.09.2016Üniversitedeki sekreterin özel hzmet tazminat oranı nedir?
25.09.2016OHAL'de istifa eden sözleşmeli memur atanabilir mi?
23.09.2016Yıl içerisinde hiç çalışmayan röntgen personeline sağlık izni verilir mi?
06.09.2016Giyecek yardımı neye istinaden ödenir?
05.09.2016Analık iznin kulanan memur görevden uzaklaştırılabilir mi?
02.09.2016Ceza davası kesinleşmeden memuriyet sonlandırılır mı?
31.08.20161987'de sigorta girişi olan, 1993'te memur olan nasıl emekli olur?
31.08.2016Daha önce işçi olan 2008 sonrasında memur olan engelli, nasıl emekli olur?