Belediye sözleşmelilerinin 4/B sözleşmeye geçişinde bekleme süresi var mı?

08/06/2019 21:33:00
Yazdır

Soru

Merhaba sayın yetkili,

5393 e bağlı sözleşmeli personelin 4b li kadrolara geçişi sırasında bekleme süresi var mıdır? Haberiniz: https://www.memurlar.net/haber/183585/5393-a-tabi-sozlesmeli-personel-4-b-li-kadrolara-gecebilir.html

Cevap

Sözleşmeliye (4B) atanmada 1 yıl bekleme şartı ve istisnaları:

657 sayılı Kanunun 4B maddesi:

"Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar:

"Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a)Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c)Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi:

"Madde 49 - Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.

Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde ayni ya da nakdi menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. "

Hükümler böyleyken bir sözleşmeli personel, Çevre ve Orman Bakanlığına atanmış; Bakanlık ise belediyede çalışan sözleşmeli personelin 4/B'li esaslara tabi olduğunu belirterek, ilgiliyi göreve atamamıştır. Bakanlığın bu işlemi dava edildiğinde Ankara 14. İdare Mahkemesi, atamanın yapılmaması yönündeki Bakanlık işleminin yürürlüğünü durdurmuştur.

Mahkeme kararında " Davacının. 5393 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştığı, 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadığı, Devlet Personel Başkanlığından alınan görüş yazısında " Söz konusu personelin 657 sayılı Kanunun 4B maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." denildiği ifade edilmekte ise de; Kendi özel kanununda 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmeyen personelin yorum yoluyla bu Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığından, davacının bu gerekçeyle atamasının iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. . yürütmesinin durdurulmasına" denilmekte.

Biz bu gerekçeye katılamıyoruz. Çünkü 5393 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümlerin uygulanacağı Kanunda açıkça ifade edilmiş. 5393 sayılı Kanunda da personelin sözleşmesinin feshi, kurum değişikliği ve yeniden hizmete alma ile ilgili bir hüküm bulunmuyor. Bu nedenle bu konularda 4B hükmü ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Sonuçta 5393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin 4B sözleşmeli pozisyonlara geçişlerinde 1 yıl bekleme süresi hükümlerinin uygulanması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Bu soru 3,606 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?