Uzman yardımcısı YÖKDİL puanıyla kariyer uzmanlığa atanabilir mi?

03/08/2021 15:26:00
Yazdır

Soru

Danıştay İkinci Dairesi, istihdam uzman yardımcılığından uzmanlığa atama sırasında aranan yabancı dil şartının YÖKDİL sınavıyla sağlanamayacağına karar verdi.

Cevap

Türkiye İş Kurumunda yaşanan bir olayda, istihdam uzman yardımcısı olarak görev yapan personel, uzmanlığa geçiş için gerekli olan ve denkliği kabul edilen sınavlardan birinden yabancı dil yeterliliğini sağlayamadığından bahisle veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanmıştır.

VHKİ kadrosuna atanan personel, YÖKDİL puanına sahip olduğu gerekçesiyle, yönetmelikte yer alan "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya eşdeğer olan ÜDS/YDS sınavlarından yeterli puanın alındığına dair belgeye veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma" şartını sağladığını iddia etmiş ve dava açmıştır.

İdare mahkemesi, uzman kadrosuna atanmak için gerekli olan yabancı dil yeterliliğini sağlayamadığı için davayı reddetmiştir. Danıştay da bu kararı onamıştır.

İşte Danıştay 2. Dairesinin kararı

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE
Esas No: 2020/2453
Karar No: 2020/3822

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ: Av. .
KARŞI TARAF (DAVALI) : . Genel Müdürlüğü
VEKİLİ: Av. .
İSTEMİN KONUSU:
. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen. günlü, Temyiz No:. sayılı temyiz isteminin reddi kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
DAVA KONUSU İSTEM:
Dava; Türkiye İş Kurumunda istihdam uzman yardımcısı olarak görev yapan davacının, uzmanlığa geçiş için gerekli olan ve denkliği kabul edilen sınavlardan birinden yabancı dil yeterliliğini sağlayamadığından bahisle veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanmasına dair. günlü, . sayılı işlemin istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:
... İdare Mahkemesinin . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; davacının, uzmanlık için yeterlik sınavına girdiği dönemde ve sonrasında, uzmanlığa atanma için gerekli olan "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya eşdeğer olan ÜDS/YDS sınavlarından yeterli puanın alındığına dair belgeye veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma" şartını yerine getiremediği, YÖKDİL sınavına girerek aldığı belgenin ise bu şartın yerine getirilmesini sağlayamadığı, bu durumda, uzman kadrosuna atanmak için gerekli olan yabancı dil yeterliliğini sağlayamadığı anlaşılan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun uzman istihdamını düzenleyen ek 41. maddesinin amir hükmü gereği, durumuna uygun olan veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanmasına dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesinin Kararının Özeti:
... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; istinaf başvurusunun reddine, "kesin olarak" karar verilmiştir.

Davacı tarafından, istinaf başvurusunun reddi yolundaki İstinaf Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine, . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . günlü, Temyiz No:. sayılı kararı ile; kesin olarak verilen karara karşı yapılan temyiz isteminin incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle, 7 gün içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere 2577 sayılı Kanun'un 48. maddesinin 6. fıkrası uyarınca temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

Davacı, . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
KARŞI TARAFIN CEVABI:
Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:
Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin REDDİNE,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle davacının temyiz isteminin reddine ilişkin. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. günlü, Temyiz No:. sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara ve bir örneğinin de belirtilen İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren ilk derece Mahkemesine gönderilmesine 30/12/2020 tarihinde oybirliğiyle, kesin olarak karar verildi.

Bu soru 18,614 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam