Üniversite iken uzaklaştırma cezası alanlar POMEM ile polis olabilir mi?

12/02/2008 18:28:00
Yazdır

Soru

Merhabalar konuyla alakalı bir soru bulamadığım için bu adresi kullanıyorum. POMEM' e giriş şartlarında disiplin suçu nedeniyle bir eğitim kurumundan çıkartılmamış olmak yazıyor. Ben üniversitede uzaklaştırma cezası aldım. Acaba çıkarılma olarak addedilir mi? Yani ben çıkarılmadım uzaklaştırıldım. İnanın bir emniyet müdürlüğüne gidip soracam ama hayır sen polis olamazsın diyecekler diye çok korkuyorum. Lütfen sorumu yanıtsız bırakmayın saygılar sunuyorum.

Cevap

4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 26/4/2005 tarih ve 5336 sayılı Kanunun 2 nci maddesi eklenen ek 24 maddesinde "Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile polis meslek eğitim merkezleri açılabilir.
En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, sınav tarihi itibarıyla 27 yaşından gün almayan erkek ve bayanlar ile askerliğini yapmış 29 yaşından gün almamış erkek adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar, altı aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınırlar.
Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Ayrıca, öğrencilere polis meslek yüksek okulu öğrencilerine ödenen miktar kadar harçlık ödenir.
Polis meslek eğitim merkezlerindeki eğitim-öğretim süresi içerisinde; giriş şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayamayanlar, sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili kurullarca karar verilenlerin polis meslek eğitim merkezleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık veya ölüm dışındaki nedenlerle ilişiği kesilenlerden, ödenen harçlık ve yapılan masraflar kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.
Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.
Polis meslek eğitim merkezlerinin kuruluş ve çalışma usûl ve esasları; bu merkezlerde eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, (?)(1) yapılacak sınavlar, disiplin ve eğitim-öğretimle ilgili konular, öğrenciliğin sona ermesi, tazminat ve yükümlülük esasları ile giyecekleri kıyafetler ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." denilmektedir.

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim ve öğretim verilmekte olup, söz konusu eğitim ve öğretim Polis Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde verilmektedir. Polis Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınacak adaylarda aranılan şartlar için bakınız.

Adaylarda aranılacak şartların (b) bendinde "En az dört (4) yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (herhangi bir öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.)," denilmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 13.01.1985 tarih ve18634 sayılı resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde Disiplin cezaları
a) Uyarma
b) Kınama
c) Yükseköğretim Kurumundan Bir haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma
d) Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma
e) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarılma
olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (e ) bendinde "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarılma: Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumundan herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir." Olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;
1-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 5 inci maddesinin (e ) bendi uyarınca "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarılma" ile tecziye edilen yüksek öğretim mezunları polislik için müracaat edemezler.
2-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 5 inci maddesi uyarınca,
a)Uyarma
b) Kınama
c) Yükseköğretim Kurumundan Bir haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma
d) Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma,
cezaları ile tecziye edilenler ise edilen yüksek öğretim mezunları polislik için müracaatlarına mani bir husus bulunmamaktadır

Bu soru 31,926 defa okundu. 19 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?