Heyet raporu sonrasında kontrol varsa, yine de mesaiye başlamak mı lazım?

08/10/2018 13:19:00
Yazdır

Soru

SORU: İzindeyken il dışında ameliyat oldunuz ve heyet raporu aldınız heyet raporu bitimi kontrol yazıyor heyet raporu bitimi göreve başlamak mi lazım hastaneye gidip kontrol muayenesi olmak mı lazım

Cevap

CEVAP:

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Hastalık izni verilmesi" başlıklı 7. maddesinin 6. fıkrası aşağıdaki şekildedir.

"(6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur."

Söz konusu maddeye göre aldığınız hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilebilmesi için memuriyet mahallindeki sağlık sunucusundan alınması gerekmektedir. Devlet memuru mesaide olması gereken bir günde memuriyet mahallindeki bir sağlık sunucusundan hastalık raporu almışsa bu rapor hastalık iznine çevrilir. Ancak bu durumun istisnaları vardır. Aşağıdaki hallerde memuriyet mahalli dışında da alınan hastalık raporları hastalık iznine çevrilmektedir.

a.Geçici görevle bulunulan yer sağlık hizmeti sunucusu

b.Kanuni izinlerin kullanıldığı yerdeki sağlık hizmeti sunucusu

c.Acil vakalar (acil servisten alınan raporlar)

d.Memuriyet mahallindeki sağlık hizmeti sunucusunun sevk ettiği sağlık hizmeti sunucusundan alınan hastalık raporları

Devlet Personel Başkanlığının 06.04.2016 tarihli ve 2109 sayılı "Hastalık ve refakat iznine ilişkin çeşitli hususlarda" konulu görüşünün 5. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Devlet memurunun kanuni izinlerini kullanmakta iken memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından 10 günlük hastalık raporu alması ve görevine başlaması gereken 11. gün görevine başlamayıp memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularında kontrol muayenesinin yapılarak tekrar hastalık raporu alması halinde söz konusu raporun geçerli olup olmadığı hususunda;

Bilindiği üzere, anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; "Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur." hükmü, söz konusu maddenin beşinci fıkrasında ise "Bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, Devlet memurunun kanuni iznini kullanırken memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından 10 günlük hastalık raporu alması halinde söz konusu raporun adı geçen Yönetmelikte yer alan diğer usul ve esaslara uygun olması halinde geçerli olduğu ve hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, söz konusu raporun bitiminde memurun görevine başlaması gereken günün mesai saatleri içerisinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularında kontrol muayenesinin yapılarak tekrar hastalık raporu alması halinde ise bahsi geçen raporun adı geçen Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına aykırı olduğu, mezkur Yönetmeliğe aykırı olarak alınan raporun ise hastalık iznine çevrilemeyeceği mütalaa edilmektedir."

Sonuç ve Değerlendirme: İzinde olduğunuz dönemde aldığınız heyet raporu bitiminde, mesaide olmanız gereken bir günde memuriyet mahalli dışında alacağınız raporun hastalık iznine çevrilemeyeceği kanaatindeyiz.

Bu soru 3,263 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?