POMEM ile polis memuru atanan kişi, kurum içindeki GİH memur kadrosuna atanabilir mi?

11/02/2011 10:23:00
Yazdır

Soru

Sayın yetkili, ben üç yıllık POMEM mezunu polis memuruyum, bizim 6 yıllık kurumlar arası nakil yasağımız mevcut, ancak ben Emniyet Hizmetleri sınıfında çalışan ve emniyet müdürlüğüne bağlı olan GİH memurluğuna geçiş yapabilir miyim?.. Saygılar

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76 maddesinde "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.
Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına göderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir."ifadesi yer almaktadır.

Mezkur hüküm uyarınca kurumlar memurların rızası aranmaksızın görevlerini ve görev yerlerinin değiştirilmesi işlemini gerçekleştirmeleri mümkün bulunmaktadır.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 26/4/2005 tarih ve 5336 sayılı Kanunun 2 nci maddesi eklenen ek 24 maddesinin 5 inci fıkrasında "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar." denilmektedir.

Bu hüküm gereğince;

1- POMEM ile polis memuru olarak atananların Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki GİH sınıfındaki bir kadroya naklen atanması, nakil yasağı kapsamında sayılmaz. Zira madde metni sadece "başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar." demektedir. Görevde yükselme ve unvan değişikline ilişkin genel ve kurumsal mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle kurum içerisinde unvan değişikliği idarenin takdiri ile mümkün bulunmaktadır.

2- Yine madde gereğince, kimlerin kendilerine yapılan masrafları tazminat olarak ödeyeceği tek tek tadat edilmiştir. Bunlar arasında nakil olanlar bulunmamaktadır. Sadece; çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır.

Bu soru 37,405 defa okundu. 25 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?