Geçici görevlendirilen personel, kiralama giderini konaklama gideri olarak gösterebilir mi?

23/03/2011 15:48:00
Yazdır

Soru

6245 sayılı Kanunun 33'üncü maddesinin (d) bendinde; "(Ek: 21/4/2005 ? 5335/4 md.) Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir."hükmü yer almaktadır.

DHMI de çalışmaktayım. geçici görevlendirmede konaklama ücretlerinin belgelendirilmesi konusunda belgelendirme nasıl olmalıdır...ben 3 aylığına farklı bir şehirde görev yapmak üzere görevlendirildim...kurumun tahakkuk birimine görevlendirme sürem boyunca ev kiralamak istediğimi ve kanunda geçen "belgelendirme" kriterini kira sözleşmesi ve ödemeleri de banka yoluyla yaparak dekontun ibrazıyla sağlayıp sağlayamayacağımı sordum...belgelendirmenin bu şekilde olamayacağını söylediler...

Sormak istediğim bahsettiğim şekilde yasal olarak konaklama bedelini alamaz mıyım? teşekkürler.

Cevap

Merkezi yönetime bağlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili harcamalara ilişkin hangi belgelerin ödeme emri belgesinde bulundurulması gerektiği hususu 5018 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ?Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği? ile düzenlenmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin ?Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu? başlıklı 22/a maddesinde yurtiçi görev yolluklarının ödenmesinde;

- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi,

-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturaların ödeme belgesine bağlanacağı belirtilmektedir.

Mezkur yönetmeliğin 22/b maddesinde ise denetim elemanlarının Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılmış olması halinde ayrıca banka makbuzunun ödeme emri belgesine bağlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla görev merkezi dışında başka bir yerde geçici olarak görevlendirilen personelden yalnızca denetim elemanlarının konaklama giderlerinin kiralama yoluyla karşılanabileceği, bunun dışındaki personelin konaklama giderlerinin bu yolla karşılanma imkanının bulunmadığı kanaatindeyiz.

Bu soru 20,247 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR