Vekil öğretmenlik süresi torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?

04/12/2014 12:05:00
Yazdır

Soru

Merhaba,
2008 yılında VHKİ olarak göreve başladım. Halen bir kamu kurumunda şef olarak görev yapmaktayım. Memuriyete başlamadan önce 2,5 ay vekil öğretmenlik yaptım. Bunun haricinde bir kamu kurumunda 180 gün, özel sektörde de 217 gün sigortalı olarak çalıştım. Bu çalışmalarımın 657 sayılı Kanun' un 68/B maddesinde belirtilen hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilmesi mümkün müdür? Teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. (2)
Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.
Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz."
ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu hüküm kadro için aranılan şartlar:
-Atanacağı kadronun 1-4 üncü dereceli olması,
-Atanacağı kadronun Eğitim Öğretim ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışında olması gereklidir

Söz konusu hüküm Devlet memuru için aranılan şartlar:
-Yüksek öğretim mezunu olması,
-4 yıllık mezunlar için 8, 10 ve 12 yıl hizmeti
2 yıllık mezunlar için ise 10, 12 ve 14 yıl hizmeti olması gerekebilmektedir..

Anılan hükümde "yapılabilir." denmesi sebebiyle idareye takdir hakkı tanınmıştır. İdare isterse atar, istemez ise atama yapmaz.

Torba kadroya atanmada sayılabilecek hizmetler sayılmış, atanılacak unvanlara göre de sayılacak hizmetlerin sürelerinde farklılar yer almaktadır.

Devlet memurunun kazanılmış hak dışında üst derecelere atanmasında ise hizmetinin,
- Yasama Organı Üyeliğinde,
- Kanunlarla kurulan fonlarda,
- muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta
- uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin,
tamamı

-yüksek öğrenim gördükten sonra olması,
- sosyal güvenlik primi ödenmesi,(SSK veya Bağ-Kur)
-özel kurumlarda,
-serbest olarak çalışmış sürelerin,
6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü dikkate alınır.


217 sayılı KHK 2 inci maddesinde "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Askeri kurum ve kuruluşların
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır." denilmektedir.

217 sayılı KHK tabi kurumlarda geçen hizmetlerin tamamı 68/B atamalarında değerlendirilmektedir.
Söz konusu kurumlarda geçen hizmetlerde statü ayrımı bulunmamaktadır.
Memur,
Sözleşmeli personel,
Geçici personel,
İşçi,
Akademik personel,
Askeri personel olarak çalışmak
68/B atamalarında fark etmemektedir. Esas olan bu kurumlarda hizmet edilmesidir.

Memur statüsünde geçen hizmetlerde asil veya vekil olarak geçme bakımından bir ayrım yapılmamıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1- 1-4 dereceli kadrolara atanmada (Torba Kadro) kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetlerin tamamı çalışılan statüye bakılmaksızın değerlendirilmektedir.
2-Öğretmen kadrosuna vekaleten atanan memurların bu hizmetleri, (vekil öğretmenlik hizmetleri) 657 sayılı Kanunun 68 inci 68 maddesinin B bendi uyarınca hükmü uyarınca yapılacak 1-4 üncü madde kapsamında atamalarda tamamının değerlendirilebilecektir.
3-Yükseköğrenimden sonra olmak suretiyle kamu kurumlarında işçi statüsünde sigortalı olarak geçen hizmetlerin tamamı torba kadroya atanmada değerlendirilir.
4- Yükseköğrenimden sonra olmak suretiyle özel sektörde işçi statüsünde sigortalı olarak geçen hizmetlerin ¾ 6 yılı geçmemek üzere torba kadroya (1-4 üncü dereceli kadrolara atanmada) atanmada değerlendirilir.

Bu soru 11,136 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam