Sağlık Bakanlığında istifaların kabulüne kim yetkilidir?

31/05/2018 15:06:00
Yazdır

Soru

SORU: Merhabalar,

Ben 12.04.2018 tarihinde bağlı olduğum hastanede başhekimliğe istifa dilekçemi verdim. İstifaların kabulüyle ilgili bahse konu kurum Sağlık Bakanlığı mıdır yoksa bağlı olduğumuz hastane başhekimliği veya İl Sağlık Müdürlüğü müdür ?

Cevap

CEVAP : Devlet Memurları Kanununun 94. 95. ve 96. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

"Çekilme:

Madde 94 - Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.

Çekilmede devir ve teslim süresi:

Madde 95 - Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.

Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü:

Madde 96 -Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar."

09.10.2017 tarih ve 29822 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesinin 11. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"İstifanın kabulü ve görevden çekilmiş sayılma işlemleri

MADDE 11-(l) Personelin istifa yoluyla görevden ayrılma istekleri; a) Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve birim amirleri ile bağlı kuruluş en üst amirleri bakımından Bakan, Bakanlık merkez teşkilatındaki diğer personel bakımından Yönetim Hizmetleri Genel Müdürünün, taşra teşkilatında (Ek ibare: 21/11/2017 tarihli ve 35340 sayılı Bakanlık Makam Onayı) uzman tabipler hariç ilgili Valinin;

b) Bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında Kurum Başkanı/Genel Müdürün,

(2) Personelin görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemler, bu Yönerge ile belirlenen atamaya yetkili amirlerin,

(3) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli personelin sözleşmelerinin feshine ilişkin onaylar sözleşmeyi imzalayan makamın, Onayı ile neticelendirilecektir."

Değerlendirme: İstifanızın kabulüne ilişkin imza yetkisinin hangi amirde olduğu çalıştığınız kadro ile ilgilidir. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesine göre çalıştığınız birimin merkez-taşra ya da bağlı kuruluş olup olmamasına ve kadronuza göre (uzman tabip olup olmamanıza göre) değişmektedir. Çalıştığınız birim ve kadronuza göre söz konusu maddeyi incelemeniz gerekmektedir.

Bu soru 3,070 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?