Sözleşmeyi fesh etmeye başhekim mi kaymakam mı yetkilidir?

24/03/2008 22:17:00
Yazdır

Soru

Bir başhekimin bir sözleşmeyi fesh etmesi üzerine amir durumundaki kaymakam sözleşmenin feshinin haksız olduğu gerekçesiyle feshi iptal edebilir mi? buna yetkisi var mıdır? sözleşme metninde ihtilaf durumunda mahkemeler yetkilidir diyor. aydınlatırsanız sevinirim. Saygılılarımla.

Cevap

Sözleşmeler; tek taraflı yada karşılıklı olmak üzere bir edimi yerine getirmek üzere taraflar arasında yapılan antlaşmalardır. Sözleşme metinlerinde sözleşmede edimin yerine getirilmesinden sorumlu olacak taraflar (sözleşmenin kimlerin arasında yapıldığı), edim (sözleşme konusu iş), sözleşmenin süresi, edimin yerine getirilmesinin şartları, sözleşmenin fesh edilebileceği halleri, hangi hallerde hangi tarafın sözleşmeyi fesh etmeye hakkı olduğu, anlaşmazlık halinde hangi mahkemelerin yetkili olacağı gibi hususlar yer alır.

Bu bağlamda soruda sözü edilen sözleşmede başhekim sözleşmeyi eğer sözleşmenin taraflarından biri olarak fesh etmişse ve kaymakam bu sözleşenin tarafı değilse (sözleşmede imzası yoksa) sözleşmenin uygulamasına veya fesh gibi hallere hiçbir şekilde müdahale edemez.

Her ne kadar soruda belirtilmemiş olsa da; söz konusu sözleşmenin hastaneyi ilgilendiren bir mal alımı, hizmet yada yapım işi ile ilgili olduğunu düşünürsek; hastanece yapılan ihale sonucunda yüklenici firma ile ihale yetkilisi olarak hastane adına başhekim sözleşmeyi imzalayacaktır. Dolayısıyla sözleşmeden doğan tüm sorumluluklar bu ikisi arasında cerayan edecektir. Başhekimin sözleşmeyi sözleşme kapsamı doğrultusunda gerekli görerek iptal etmesi halinde, bunun haksızlığına yada haklılığına itiraz halinde, ancak sözleşmede belirtilen mahkemeler tarafından karar verilebilir. Kaymakam, her ne kadar amir konumunda olsa bile, sözleşmenin bir tarafı olmadığı için hiçbir şekilde fesh edilen sözleşme haksız olarak fesh edilmiştir diyerek müdahale edemez. Bu durumun idare hukuku açısından hiçbir kanuni dayanağı yoktur. Kaldı ki yapılan sözleşme başhekimlikle özel bir tüzel yada gerçek kişiyle yapıldığı için Borçlar Kanunu da dikkate alınacaktır. Borçlar kanununun genel hükümleri doğrultusunda da sözleşmeyi fesh etmeye ancak taraflardan biri yada taraflardan birinin müracaatıyla mahkemeler karar verebilir.

Bu soru 17,869 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR