Devlet memurunun, çalıştığı yer dışında ikamet etmesi için, izin alması gerekir mi?

21/03/2011 00:31:00
Yazdır

Soru

İlçede görevli memurun ilçenin bağlı olduğu ilde ikamet etmesi için İdare amirinden izin alması gerekir mi? Daha önceden gerekiyordu. Ama torba yasa ile bu durum değişti sanırım. Açıklarsanız sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanunun "İkamet mecburiyeti" başlıklı mülga ek 20 inci maddesinde " Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.
Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir.
Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilirler."ifadesi yer almakta idi.

657 sayılı Devlet memurları Kanunun "İkamet mecburiyeti" başlıklı ek 20 maddesi, 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 inci maddesinin (g ) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Anılan düzenleme ile birlikte;

1-657 sayılı Devlet memurları Kanununda, memurların görev yaptıkları mahalde ikamet etmelerine ilişkin olarak başkaca bir hüküm bulunmamaktadır.
2-Devlet memurlarının, 657 sayılı Kanunda çalışma saatlerine ilişkin olan hükümleri riayet etmek suretiyle, istedikleri yerde ikamet etmeleri mümkündür.
3-Çalıştıkları yer dışına ikamet etmek için izin almalarına da gerek bulunmamaktadır.

Bu soru 48,108 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR