Alınan aylıksız izin, yarıda kesilebilir mi?

24/05/2011 00:59:00
Yazdır

Soru

Yeni çıkan Torba yasada 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliğe göre 5 yılını dolduran kadrolu memur mazeretsiz olarak 12 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir diyor. Ben bu iznimi bir defa da alsam (12 ay) sonra 6 ay sonra geri görevimin başına dönmek istesem dönebiliyor muyum? Dönersem geri kalan 6 ay izin hakkım saklı kalıyor mu? Ya da 8. ayda dönersem geri kalan 4 ay saklı kalıyor mu?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanun ile değişik 108 inci maddesinin (E) bendinde "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz."hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca izin verilebilmesinin şartları:

1-)5 hizmet yılını tamamlama

Hizmet süreleri hesabı, yıllık izinde esas alınan süreler olarak sınırlandırılmıştır.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 154)

"Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması, gerekmektedir."

Yıllık İzin Dosyası

2-) Memurun isteği

Aylıksız iznin süresi:
Memuriyeti boyunca en fazla 2 defada ve 1 yıla kadar izin verilebilecektir.
- 1 yıla kadar izin verilmesi mümkün olup 1 yıldan izin alınması memurun isteğine bağlıdır.
- Söz konusu izin memuriyet boyunca 2 defadan fazla kullanılamayacaktır.
- 2 defada 1 yıldan az izin almış olan memurlar daha sonra izin talep etsele bile izin verilmesi söz konusu olamaz.

İzin verilemeyecek durum:
Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde aylıksız izin kullanamazlar.

İzin idarenin takdiri:
657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (E) bendinde "aylıksız izin verilebilir." denilmesi sebebiyle idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. Memurun talebi uygun görülmesi veya görülmemesi halinde onay alınması gerekmektedir. Uygun görülmemesi halinde memurun söz konusu idari işlemi idari yargıya götürme hakkı bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (E) bendi uyarınca verilen izin memurun isteğine bağlı bir izin olması sebebiyle 12 aylık izin memurun isteği üzerine ikinci bir onay ile kesilmesi mümkün bulunmaktadır.
2- Anılan madde hükmü üzerine aylıksız izin almış ve izni belirli bir süresinde kesmiş olan Devlet memuru daha sonra yeniden iki defayı ve 1 yılı geçmemek üzere yeniden aylıksız izin talebinde bulunabilir ve idarede uygun görmesi halinde aylıksız izin kullanabilir.
3-Yapılan açıklamalar çerçevesinde memurun kullanamadığı aylıksız inin kalan kısmının saklı kaldığı söylenebilir.

Yeni düzenlemeler doğrultusunda, Devlet memurunun aylıksız izin hakkı

Bu soru 33,904 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?