Kadroya geçen hemşire, sözleşmeli olarak çalıştığı dönem için hizmet puanı alır mı?

23/10/2011 05:58:00
Yazdır

Soru

Daha önce 4/B'li hemşire olarak görev yapmış veya 4924'e tabi olarak sözleşmeli olarak çalıştıktan Kadro almış olan hemşirelerin bu statülerdeki hizmetleri hizmet puanı alır mıyım?

Cevap

Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Tesis edilen sınıflar? başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C) bendinin 5 inci fıkrasında ?Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.?hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 4/b Maddesi ve 4924'e tabi olarak sözleşmeli hemşire olarak çalışanların kamu kurum ve kuruluşlarında ile sağlık hizmetleri sınıfında çalışmalarında şüphe bulunmaktadır. Bu çerçevede, ilgililerin bütün hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmektedir.

08.06.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren ?Sağlık Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliği?nin ?Tanımlar? başlıklı 4 üncü maddesinin (ı)bendinde ?Hizmet Puanı: Sağlık hizmetleri sınıfından her Bakanlık çalışanı için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı,? ve (j)bendinde de ?Personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personeli,?olarak ifade edilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin ?Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller? başlıklı 12 inci maddesinde ?Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez:

a)Aile hekimliği ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler,

b)Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görev başında geçirmedikleri süreler.?hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

657 sayılı Kanunun uyarınca 4/B'li veya 4924'e tabi sözleşmeli hemşire olarak çalıştıktan sonra 657 sayılı Kanunun tabi hemşire unvanlı memur kadrolarına atanan daha önceki statülerdeki hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun ve ?Sağlık Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliği?nin yukarıda zikredilen hükümleri uyarınca hizmet puanında değerlendirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu soru 13,729 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.