Boşanmış kız için aile yardımı ödeneği alınabilir mi?

31/03/2016 20:25:00
Yazdır

Soru

Devlet memuru olarak çalışmaktayım.
18 yaşında evlenen kızım 3 ay sonra eşinden ayrıldı. Geçimi tarafımdan sağlanmaktadır. Boşanması sebebiyle nafakada almamaktadır. Çalışmamakta ve ticaretle de uğraşmamaktadır. Kızım için aile yardımı alabilir miyim? Ne zamana kadar alabilirim?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Aile Yardımı Ödeneğini düzenleyen 202 nci maddesinde; "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir."
hükmü, aile yardımı ödeneğine hak kazanma başlıklı 204 üncü maddesinde; "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır." hükmü ile aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme 205 inci maddesinde; "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder." hükmü yer almaktadır.

Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü, anılan Kanunun 203 üncü maddesinde yer alan "Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez
." hükmü ile belirlenmiştir.

Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller 657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinde "1. Evlenen çocuklar,
2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),
3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),
4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar."
olarak sayılmıştır.

Söz konusu mevzuat uyarınca istisna durumlar hariç evli olmayan, 25 yaşını doldurmayan, kendi adına ticaret yapmayan ve menfaat karşılığı çalışmayan ve devletin burs verdiği veya okutmadığı çocukları için devlet memuruna aile yardımı ödeneği ödenmektedir.

25 yaşını doldurmadan önce ticaret yapıp bırakan, evlenip boşanan veya belli dönem burs alan ve devletin okuttuğu çocuklar için sadece bu dönem için aile yardımı yapılmamaktadır.

Bu dönemler harcama belgeleri yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde beyan edilmesi gerekmektedir. Bu hallerin son bulması halinde de Aile Yardımı bildiri vermek suretiyle yeniden aile yardımı almak mümkün bulunmaktadır.

İşte toplu sözleşme mutabakatının tam metni

Diğer taraftan, Kamu görevlileri sendikaları ile kamu işveren kurulu arasında imzalanan 2016-2017 Toplu Sözleşmesinin Genel Hükümler bölümünün "Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi" başlıklı 11 inci maddesinde
" (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir." denilmektedir.

2016-2017 toplu sözleşmenin anılan hükmü çerçevesinde burs alan ve devletçe okutulan çocuklar için 25 yaşını doldurmamaları halinde aile yardımı yapılabilmektedir.

İSTİSNA OLARAK:

25 yaşını doldursalar dahi evlenmemiş kız çocukları için aile yardımı alınabilmektedir.

25 yaşını doldurmakla birlikte çalışamayacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilen kız veya erkek çocuklar için devlet memuru aile yardımı ödeneği alabilmektedir.

Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışan 25 yaşını doldurmamış çocuklar için memurlara aile yardımı ödeneği yapılabilmektedir.

Ayrıca, 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anıllan Yönetmeliğin "Sosyal yardımlar" başlıklı 12 inci maddesinde "Kamu personeline yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) Evlenme yardımı: Aile yardımı bildirimi (Örnek No: 14) ödeme belgesine bağlanır.
b) Aile yardımı: Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek: 14) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir."
hükmü yer almaktadır.

Aile yardımı ödeneğinden faydalanmak için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 12 inci maddesi hükmü uyarınca beyanname verilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-25 yaşını doldurmamış ancak evlenip boşanmış olan kendileri hesabına ticaret yapmayan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışmayan ve geçimi memur tarafından karşılanan çocuklar için aile yardımı ödeneği ödenmesi gerektiği değerlendirmektedir.

2-Bu durumdaki çocuklar için aile yardımı ödeneğinden faydalanmak için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 12 maddesi hükmü uyarınca beyanname verilmesi gerekmektedir.

Bu soru 14,094 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam