Akademik uzmanlıktan istifa eden daire başkanı olarak atanabilir mi?

15/04/2016 17:10:00
Yazdır

Soru

Merhaba sayın yetkili;
2547 sayılı Kanuna göre 1993/1997 yılları arasında uzman kadrosunda çalışan ve kendi isteği ile istifa eden, özel sektörde çalışan biri 657 sayılı kanuna göre Üniversitelerdeki genel idari hizmetler sınıfına tabii Daire başkanlığı ya da Fakülte sekreteri kadrolarına atanabilir mi?
İyi çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. (2)
Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.
Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz."i
fadesi yer almaktadır.

Söz konusu hüküm kadro için aranılan şartlar:
-
Atanacağı kadronun 1-4 üncü dereceli olması,
-Atanacağı kadronun Eğitim Öğretim ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışında olması gereklidir

Söz konusu hüküm Devlet memuru için aranılan şartlar:
-Yüksek öğretim mezunu olması,
-4 yıllık mezunlar için 8, 10 ve 12 yıl hizmeti
2 yıllık mezunlar için ise 10, 12 ve 14 yıl hizmeti olması gerekebilmektedir.

Anılan hükümde "yapılabilir." denmesi sebebiyle idareye takdir hakkı tanınmıştır. İdare isterse atar, istemez ise atama yapmaz.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun tabi uzman olarak çalışmanız sebebiyle 657 sayılı Memur kadrolarına 92 madde hükmü çerçevesinde sınavsız atanmanızın mümkün bulunmaktadır.

Görevde yükselme ve unvan değişikli genel yönetmeliği kapsamı dışına olan kadrolara 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin B bendi hükmü uyarınca da ek göstergesi 5300 daha düşük 1 inci dereceli kadrolara 10 yıl olması halinde atanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bu açıklamalar uyarınca, 2914 sayılı Kanuna tabi uzmanlık hizmetinizin 4 yıl olması ve özel sektördeki hizmetlerinizin de 3/4'ü 6 yıl olması halinde yani 10 yıllık hizmeti tamamlayabilir iseniz açıktan atama prosedürüne uymak suretiyle 1inci dereceli daire başkanı ve Fakülte sekreteri kadrosuna atanmanıza engel bir husus bulunmamaktadır.

Bu soru 6,826 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Merkez Bankasının faizleri 2 puan indirmesini nasıl buldunuz?