Kronik hastalığı sebebiyle belirli sürelerde ayakta tedavi gören memur bu sürede izinli sayılır mı?

01/06/2017 15:35:00
Yazdır

Soru

Merhabalar ben .. Bakanlığı bağlı kurumuna atandım ancak kronik bir hastalığım var ve iki haftada bir damar yolundan ilaç almam gerekiyor ömür boyu. İlacı almak üç saati buluyor ben iş yerimden nasıl izin alabilirim? Yasal olarak hangi yolu izlemeliyim? Şimdiden teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. maddesinde, "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahalli usüle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." hükmü bulunmaktadır.

29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Devlet memurlarının hastalanması halinde sağlık kurum ve kuruluşlarına nasıl müracaat edeceği veya söz konusu sürelerde memur hakkında nasıl bir işlem yapılacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Yönetmeliğin "Hüküm bulunmayan haller" başlıklı 11. maddesinde ise "Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır." hükmü bulunmaktadır.

Personel mevzuatımızda memurların muayene, tetkik, tahlil ve ayakta tedavi durumlarında iş yerlerinde izinli sayılıp sayılmayacaklarına dair açık hüküm bulunmuyor.

Devlet Personel Başkanlığı görüşünde memurların muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde ve bu sürelerle sınırlı şekilde izinli sayılmaları gerektiği belirtilmiştir. Bizce de bu görüş isabetlidir.

Ancak görüşün sonuç bölümünde kronik hastalık sebebiyle belirli sürelerle kısa süreli ayakta tedavi sürecine yönelik bir yorum yapılmamıştır. Ancak kanımızca bu sürede de memurun izinli sayılması gerekmektedir. Durumunuzu gösteren evrakla birlikte dilekçeyle kurumunuza başvurmanız uygun olacaktır.

Bu soru 3,622 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?