Belediye başkanının, eski hizmetleri, emeklilik intibakında değerlendirlir mi?

14/10/2018 18:58:00
Yazdır

Soru

Belediye Başkanımız 01.04.2009 tarihinden bu yana görev yapmaktadır.01.12.1989-28.03.2009 tarihleri arasında 15 yıl 11 ay 11 gün bağkur ve ssk hizmeti bulunmaktadır.15 yıl 11 ay 11 gün ssk ve bağkur hizmeti ile 1 yıl 8 ay askerlik hizmetinin kazanılmış hak aylığı, kıdem aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylıkta değerlendirip değerlendirilemeyeceği(İNTİBAKINDA)değerlendirilmesi durumunda tamamının yoksa belli bir süresinin mi değerlendirileceği konusunda bilgi verir misiniz? Ayrıca başkanımız ortaokul mezunu olup 1963 doğumludur.Şu anda derece ve kademesininde belirtilmesi hususunda yardımlarınız bekler saygılarımı sunarım.

Cevap

5510 a tabi belediye başkanlarının intibak işlemleri nasıl yapılır, Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintileri nasıl hesaplanır? Sorunuz özelinde konuyu kısa net açıklamalarla değerlendirmekteyiz.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 2008 yılı Ekim ayı başıdır. Bu tarihten önce memurluğu olmayan, ancak bu tarihten sonra memurluğu olanlar yaş ve hizmet hariç diğer konular itibariyle tamamıyla 5510 sayılı Kanuna tabidirler.

Yani, bu tarihten önce sigortalı, bağ-kurlu hizmet süreleri olanlar yalnızca emeklilik hizmet+emeklilik yaş hesabı açısından 5434 e, emekli aylığı ile SGK. Kesintileri açısından ise 5510 a tabi olurlar.

2008 yılı Ekim ayı sonrası Belediye Başkanı olanlardan emekli statüde olmayanlar mecburi olarak memur statüsüne tabi olurlar. Yani 5510 sayılı Kanun 4/1 ( c ) bendi kapsamında sigortalı olurlar. Emekli olanlar ise talebe bağlı olurlar.

2008 sonrası Belediye Başkanı olarak memur statüsünde sayılanların intibaklarında, 657 sayılı Kanun hükümleri esas alınır, yani bitirmiş oldukları okullara göre hangi dereceye kadar yükselebiliyorlarsa, o dereceye kadar yükselebilirler, daha fazla yükselemezler, yani yüksek okul ise 1 inci derece, lise ise 2 nci derece gibi. Ayrıca, yine bu intibaklarına göre 657 sayılı Kanun esas alınarak Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı bölümünün ( d ) bendinde sayılmış olanların prime esas kazançları, bu belediye başkanları içinde aynı şekilde uygulanır.

Ancak, eski sigortalı ve bağ-kurlu süreleri SGK. Kesintilerinde uygulanmaz ve bu kişilerin prime esas kazançları tahsillerine göre başlangıç derecelerine göre hesaplanır, ilk defa 2009 da belediye başkanı olduklarında kıdem aylık tutarları olmaz, ileriki tarihlerde olur.

Orta okul mezunları 657 gereği 14/1 den başlarlar, buna göre de 14/1 in 657 deki gösterge rakamı çarpı katsayı; ek göstergesi bulunmaz, kıdem aylığı bulunmaz, taban aylığı göstergesi ile çarpı katsayı, ayrıca 657 deki özel hizmet tazminat oranı da buna dahil edilmesi gerekir.

Bu bağlamda değerlendirmemiz şu şekilde olacaktır;

Ortaokul Mezunu Belediye Başkanı 14/2 den başlar.

Buna göre de, eski sigortalı, bağ-kurlu süreleri hariç birinci olarak 14/2 derecenin 657 deki karşılığı gösterge rakamının (520 rakamının) memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar; İkinci olarak taban aylığı ile memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar. Üçüncü olarak 657/152 deki özel hizmet tazminatı tutarının toplamı Belediye Başkanının SGK. Ya gönderilecek olan prim tutarını belirler. Yeni Belediye başkanı yani 2009 tarihi itibariyle belediye başkanının kıdem aylığı olmaz. Bu sistem üzerinden her yıl kıdem aylığı tutarı bu tutarlara eklenir. Yani bugün için yapılacak intibak işlemi 2009 yılından başlayarak bugüne kadar getirilmesi gerekir.

Ancak, 9 uncu dereceye geldiğinde Mülki İdare Hizmetleri Sınıfı için 1150 ek gösterge uygulanır, bu ek göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar yukarıda belirtilen tutarlara eklenir. Aynı durum kıdem aylığı için de geçerlidir.

Bu sistem sonucunda bulunan Toplam tutardan kişi payı olarak % 9, Kurum payı olarak % 11 ve kişi sağlık payı olarak % 5, Kurum sağlık payı olarak % 7,5 oranındaki tutar SGK. Ya gönderilir.

Sitemizde yer alan diğer değerlendirmelerimizde de mevcut olan, 5510 a tabi memurların sigortalı, bağ-kurlu hizmetleri SGK. Primlerini etkilemeksizin intibak işleminde değerlendirilmesi gerektiğini, bu değerlendirmelerimizin dayanağı olarak da sadece emeklilik ikramiyesi açısından hükümler içeren 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 olduğunu söyleyebiliriz.

5510 a tabi memurların SGK. Prime esas kazançların ve SGK. Kesintilerinin dayanağı 80 ve 81 inci maddelerdir.

Madde 80 deki hüküm:

"Bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarının hesabında;

a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için;

1) İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarları,

2) Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları,

3) Makam, temsil ve görev tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç) ödenen tazminatlar (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı Cetvelin 1 inci ve 2 nci sıralarında sayılanlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların emsali personeli için, 152 nci maddenin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (ğ) bendi ile "F- Denetim Tazminatı" bölümünün (b) bendinde yer alan tazminatlar esas alınır), 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminatı (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Kanuna göre tazminat veya üniversite ödeneği alanların sadece rütbelerinin karşılığı hizmet tazminatları), 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi uyarınca ödenen üniversite ödeneği, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme, "

"Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları,"

Bu soru 2,282 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?