10 yılını doldurmadan istifa edenler emeklilik ikramiyesi alabilir mi?

13/11/2007 16:47:00
Yazdır

Soru

Tarım İlçe müdürlüğünde teknik hizmetler sınıfında teknisyeniyim. 2008 Şubattan sonra 10. yılımı tamamlayacağım.10 yıldan sonra istifa etmem halinde on yıllık ikramiye alabiliyor muyum? Yoksa hiç bir hak elde edemiyor muyum? Hakim adaylığı sınavını kazanmam halinde adaylık süresince 657 sayılı Kanuna tabi oluyoruz? İstifa etmem halinde burada da bir hak kaybı söz konusu olur mu?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memurlar ve 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanununa tabi hakim ve savcılar 399 sayılı Kanun Hükmünde kararnameye tabi sözleşmeli personeli personel sosyal güvenlik bakımından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabidirler.
Hakim adayları 657 sayılı kanun hükümlerine tabi olup sosyal güvenlik açısında Emekli Sandığı kanununa tabidirler.

Hakim adaylığını kazanan Devlet memuru, istifa edip hakim adaylığına geçebilir mi?

Memuriyetten hakim adaylığına ve belirli eğitimden sonra hakim olarak atanan kişiler 5434 sayılı Kanunun hükümleri uyarınca emekliliği hak etmeleri halinde 5434 sayılı Kanuna tabi tüm hizmetleri esas alınmak suretiyle emekli ikramiyesi alabilmektedir.

Emekli sandığı iştirakçilerinin emekli olmaları halinde ödenecek ikramiyeye ilişkin olarak, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 21/4/2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik 89 uncu maddesinde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme şu şekildedir:

"Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.
Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz.
İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malûllüğü hükümlerine göre vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk malî yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir.
Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir.
Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiili hizmet süreleri toplamı, 30 yıldan fazla olamaz ve evvelce 30 hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmiş olanlara hiçbir şekilde ikramiye farkı ödenmez.
Bu Kanunun 88 inci maddesi kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.
Sandıkça tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri, kanunî mirasçılarına ödenir.
Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe onayı veren kurumca, Sayıştay ve Danıştay başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası karşılığında Sandığa ödenir.
Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."

Mezkur hüküm uyarınca, emekliliği hak etmeden görevden ayrılanlara emekli ikramiyesi ödenmesi söz konusu değildir. Sadece, Emekli Sandığı iştirakçisi iken 10 hizmet yılını tamamladıktan sonra devlet memurlarının ölmesi halinde mezkur kanunun ilgili maddesi hükmü uyarınca hak sahiplerine dul yetim aylığı bağlanması söz konusudur.

10 hizmet yılını tamamlamadan ölen devlet memurlarına ise toptan ödeme yapılmaktadır. Toptan ödeme yapılmasına ilişkin olarak anılan Kanunun 82 maddesinde düzenleme yapılmıştır.

Bu soru 38,756 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?