Naklen atanan memurun harcırahının hangi kurumca ödenmesi gerekir?

12/06/2014 00:20:00
Yazdır

Soru

İyi Günler,
Ben bir kurumda kadrolu bilgisayar işletmeni olarak çalışırken, tekrar KPSS'ye girerek başka kuruma Tekniker olarak ve kurumdan muvafakiyetimi alarak tayin yoluyla atandım.
Sorum şu geldiğim kurum bana harcırahımı vermedi. Kurumun buna hakkı var mı? Ayrıca benim harcırah için 1,5 yıldır suren davam var. Bunu kazanır mıyım? , bunla ilgili emsal kararlar var mı?

Cevap

Devlet memurlarına ödenecek harcırahlara ilişkin olarak 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Harcırah Kanunun10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hüküm altına alınmıştır.

6245 sayılı Kanunun "Harcırahın sureti tediyesi" başlıklı 57 nci maddesinde ise, "Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir. 52 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle, ceza davalarında mezkür maddede yazılı yol masrafı ve tazminatların, işin ifasından evvel makbuz mukabilinde vezneye yatırılmasına imkan bulunmıyan hallerde, bunlar, bilahara mahküm olan veya haksız çıkan taraftan tahsil olunmak üzere, evvel emirde Adalet Vekaleti Bütçesinden ödenir. (1631 sayılı Askeri Muhakeme Usul Kanununun 281 inci maddesinin (A) fıkrası hükmü mahfuzdur.) Bir dava ve ihtilafın tetkiki sırasında, gerek alakalılardan birinin talebi ile olsun gerekse kurumun göstereceği lüzuma müstenit bulunsun, tahkik, tetkik, keşif, tebliğ gibi bir muamele için belediye hudutları iç ve dışında bir mahalle gönderilen 52 nci maddede yazılı olanlardan gayrı Adalet memurları ile diğer kimselere verilecek harcırah, bilahara haksız çıkan taraftan istirdat olunmak üzere evvel emirde alakalılardan talepte bulunan veya bunu ödemeye razı olandan alınır."hükmü yer almaktadır. Anılan madde uyarınca harcırahın hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Danıştay 5. Dairesinin 21.12.1995 tarih,1993/4987 E. , 1995/4271 K. sayılı kararında "Harcırah Kanununda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda, herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de, bu atama yoluyla memurun eski kurumuyla hukuki ve fiili irtibatının kesileceği, önceki kurumunda ifa ettiği kamu hizmetini bundan sonra yeni kurumunda sürdüreceği, dolayısıyla hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı açıktır. Ayrıca memurun harcırah kapsamında yer alan harcamalarının yeni kurumda göreve başlayabilmesi için yapıldığı hususu da dikkate alındığında harcırahın atandığı kurum tarafından ödenmesi hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olacaktır." hükmetmiş ve bu yönde verilen kararı onamıştır.

Ayrıca, Sayıştay Temyiz Kurulunun 24.3.1989 gün ve D.21638, T.21749 sayılı kararında 6245 sayılı Kanunun 57. Maddesi uyarınca nakledilen memurun harcırahının yeni kurumunca ödenmesi yönündedir.

Söz konusu hüküm ve açıklamalar uyarınca; 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü uyarınca nakil olan personelin harcırahının Danıştay 5. Dairesinin 21.12.1995 tarih,1993/4987 E. , 1995/4271 K. sayılı kararında ve Sayıştay Temyiz Kurulunun 24.3.1989 gün ve D.21638, T.21749 sayılı kararı çerçevesinde, 6245 sayılı Kanunun 57. Maddesi uyarınca, nakledilen memurun yeni kurumunca ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu soru 20,948 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam