Kulanılmayan süt izni ücreti alınabilir mi?

12/01/2015 00:10:00
Yazdır

Soru

Doğum sonrası aylıksız izin nedeniyle kullanamadığımız süt izinlerinin parasını alabilir miyiz ya da toplu olarak kullanabilir miyiz?

Cevap

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun106 maddesi ile değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (D) bendinde "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır." hükmü yer almaktadır.

6111 sayılı Kanunun ile 657 sayılı Kanunun 104ve 108 inci maddelerinde yapılan değişiklikte uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca (Seri No: 2) Kamu Personeli Genel Tebliği 15/04/2011 tarihinde yayımlanmış bulunmaktadır.

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2)

Yukarıda yer verilen 2 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliğin "II. Süt İzni" başlıklı bölümünde "657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde, "Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır."hükmü yer almaktaydı.
6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur maddenin (D) fıkrası ile; "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır." hükmü getirilmiştir.
Yapılan bu değişiklik sonrası 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin anılan fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle verilecek süt izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:
1- Memura bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olarak verilen süt izni, doğum sonrası analık izni süresinin (asgari 8, azami 13 hafta) bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saate çıkarılmış ve ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat olarak belirlenmiştir.
2- Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususu kadın memurun tercihine bırakılmıştır.
Bu hükmün uygulanma şekli;
a) Değişiklikten önceki hükme istinaden süt izni hakkını kullanmakta olan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ay içinde bulunması halinde günde üç saat, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ikinci altı ay içinde bulunması halinde ise günde bir buçuk saat süt izni kullandırılacaktır.
b) Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır."
denilmektedir.

Yer verilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere; doğum yapan devlet memuruna 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi uyarınca verilen analık iznini müteakip 6 aylık 2 şer periyot halinde süt izni verilmektedir.

Söz konusu izin bebeğin belirtilen dönemde süt ihtiyacının karşılanması amacına yöneliktir.

Bu dönemde aylıksız izin sebebiyle kullanılamayan süt izinlerinin toptan kullanılması Kanunun hükmü ve anılan Tebliğ hükümleri uyarınca mümkün bulunmamaktadır.

Süt izni döneminde isteğinizle aylıksız izinde olmanız sebebiyle bu sürelere ilişkin ücret ödenmesinin de mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu soru 18,745 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR