Şifahi izin kullandım diye disiplin cezası verilir mi?

22/10/2015 11:32:00
Yazdır

Soru

Sayın Memurlar.net Yetkilisi,
2011 yılında 4/B'li olarak memuriyete başladım. 2013 yılında verilen haktan yararlanarak 4/A statüsüne Devlet memuriyetine geçiş yaptım.
Temmuz- ağustos 2015 yöneticim tarafından 20 günden fazla şifahi izne gönderildim. O dönemden bugüne kadar hiç bir sorun yoktu fakat yer değişikliği istedim diye bu hafta başında bu izin konusu aleyhime olarak kullanıldı.
Bağlı olduğum üst yöneticim (dair başkanı) hakkımda soruşturma açılacağını söyledi.
Beni bağışlayın sorularım bir hayli fazla, çok sıkıntıdayım, beni aydınlatmanızı istirham ettiğim 4 husus var,
(Not1: Bugüne kadar hiçbir cezam ya da uyarım yok.)
(Not 2: Bu yıla ait 15 gün yıllık iznim duruyor)
1.si, üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen yine de soruşturma açılabilir mi?
2.si, soruşturma doğrudan E maddesi kapsamında mı açılır yoksa bundan daha hafif olan bir maddeden açılabilir mi?
3.sü, bu yılki ve gelecek yılki yıllık izinlerim silinmek kaydı ile bu süre düşürülebilir mi?
4.sü de, sizce bu işin sonunda memuriyetten E maddesi kapsamında geri dönmemek üzere çıkartılmam söz konusu olacaksa kendiliğimden istifa edip 6 ay sonra başka bir kuruma girmeye mi çalışmalıyım?
Şimdiden çok teşekkür ederim cevaplarınız için,
Saygılarımla.

Cevap


1982 Anayasasının "B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50 maddesinde " Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir."
düzenlenir hükmü amirdir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."
hükümleri yer almaktadır.

Yıllık İzin Dosyası

Ayrıca, 657 sayılı Kanununda farklı izin müesseseleri düzenlenmiştir. 657 sayılı Kanununda izinlere ilişkin olan maddeler şu şekildedir: Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurların memur olan eşlerine izin verilmesi 72 maddede, yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alanlara verilecek izin 77 maddede, Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi 79 uncu maddede, hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan izin verilmesi 81 inci maddede, yıllık izin 102 ve 103 üncü maddelerde, mazeret izni 104 üncü maddede, hastalık izni 105 inci maddede, aylıksız izin 108 inci maddede, yaptırılan fazla çalışma dolayısı ile her sekiz saat için 1 gün olarak izin verilmesi 178 inci maddede, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Tarafından yurt dışında görevlendirmelerde verilecek aylıksız izin ek madde 36'da düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Disiplin amiri ve disiplin cezaları" 124 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında "Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir." ifadesi bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır. Mezkür 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma
olarak belirlenmiştir.
657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerin sayılmaktadır.

125 inci maddesinde (E) bendinde Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmak olarak tanımlanmış devlet memurluğundan çıkarma cezalarını gerektiren fiil ve haller arasında "d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek," sayılmıştır.

Söz konusu madde de disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri, müteakip maddede ise cezalara ilişkin genel düzenlemelere yer verilmiştir. 126 madde de ise sayılan cezaları vermeye yetkili kurul ve amirler belirtilmiştir. 127 inci maddesinde ise memurlar tarafında işlenilen fiil ve hallerin üzerinden ne kadar süre geçmiş olması halinde ceza verilip verilemeyeceğine ilişkin zaman aşımına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Kısaca 657 sayılı Kanunda disiplin cezası verilmesi belirli usul ve esasa bağlanmıştır.

Mezkur 127 inci madde de "Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar."
denilmektedir.

Disiplin konusuna ilişkin bu kategorideki diğer yazılarımız için bakınız.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-657 sayılı DMK memura şifahi izin diye bir izin müessesesi düzenlenmemiştir. Hiçbir kimse kendisine yasalar ile tanınmayan bir yetkiyi kullanamaz.
2-Gelmediğim günlerin mevcut ve gelecek yıllık iznimden düşülmesi uygulaması bulunmamaktadır.
3-Bir yılda 20 gün ve daha farla görevi terk etme filinin cezası Devlet memurluğundan çıkarma olarak belirlenmiştir.
4-657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile tecziye edilen memurlar ancak bir disiplin affı kanunu ile cezaları af edilmesi halinde memuriyete dönmeleri mümkün olup bunun dışında yeniden memuriyete dönmeleri söz konusu olamaz.
5- Devlet memurluğundan çıkarma cezasının soruşturma zaman aşımı 6 aydır. Fiilin işlendiği tarihten itibaren 6 ay geçmemiş olduğundan disiplin soruşturması yapılabilir ve ceza verilmesi mümkündür.
6- Görev yerini terk etmekten Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi görevi terk ettiğinizin tutanak ile tespit edilmesine bağlıdır.

Bu soru 23,744 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam