Adi malul olarak emekli olan, yeniden çalışırsa aylığı kesilir mi?

13/12/2015 09:00:00
Yazdır

Soru

TSK'dan adi malül olarak (sınıfi görevini yapamaz) emekli oldum. Belediye tarafından kamu hizmeti için kurulan bir kamu şirketinde çalışırsam emekli aylığım kesilir mi?

Saygılarımla.

Cevap

1- 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre Malullük aylığı alanlar, tekrardan göreve girseler dahi aylıkları kesilmez.

Durumunuzu konuyla ilgili 2005 yılından itibaren yürürlükte olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmünde bağlamında değerlendirmekteyiz.

5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü şu şekildedir.

Madde 30- ...

(İkinci fıkra) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

...

..."

Maddenin ikinci fıkrası kapsamına emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar girmektedir. Malullük aylığı alanlar girmemektedir.

Malullük aylığı alanlar kamuya ait işyerlerinde veya kamuya ait şirketlerde SSK.lı olarak çalışsalar dahi aylıkları kesilmez. Sadece iş kazası ve meslek hastalığı açısından kısa vadeli sigorta kolları üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilir.

Şayet malul aylığı alan bir kişi memur olarak göreve başlarsa malullük aylığı kesilir. İşçi statüsünde kesilmez.

2- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ilk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra memur olarak göreve başlayanlardan malul olarak aylık alanlar, özel veya kamu sektöründe işçi statüsünde göreve başlarlarsa malullük aylığı kesilir.

5510ılı Kanun Madde 27 hükmü;

"Malüllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malüllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve bu Kanuna tabi olarak çalıştıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. Bunlardan işten ayrılarak yeniden malüllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevkedilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malüllüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışıyorsa görevinden ayrıldığı tarihi, diğerlerine ise istek tarihlerini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden malüllük aylığı hesaplanarak bağlanır."

Sonuç: Sizin malullük aylığınızın hesap edilmesinde 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulandığını değerlendirdiğimiz için, belediyeye ait şirketlerde göreve başlamanız durumunda malul aylığınızı alabileceğinizi, sadece sosyal güvenlik destek priminin Sosyal Güvenlik Kurumuna şirket tarafından gönderilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu soru 14,131 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.