Sözleşmeli personele (4/B) geçici görev yolluğu ödenir mi?

03/01/2017 00:21:00
Yazdır

Soru

Merhabalar. Bir bakanlıkta, 4B sözleşmeli mühendisim. Büyükşehir olan ilimizdeki ilçenin eskiden köy 30 mart 2014 tarihi itibariyle de mahalle statüsündeki alanlarda fiilen açık alanlarda görev yapıyorum.

Ek özel hizmet tazminatı (arazi tazminatı) ve seyyar görev tazminatlarını, 4/B sözleşmeli personel olduğum için ben alamıyorum. Birimdeki diğer mühendis arkadaşlar alabilmekte.

Bana bu eskiden köy olan yerlerdeki veya il merkezindeki, diğer ilçelerdeki görevlerim için geçici görev yolluğu (örneğin 1/3 oranında) ödenebilir mi?

Bir engel var mı danışmak istiyorum. Yanıtlarsanız sevinirim.

Cevap

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde "Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev dışında çalıştırılamaz. Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez. " hükmü bulunmaktadır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3. maddesinde "g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder." hükmü bulunmaktadır.

6245 sayılı Kanununun memuriyet mahalli dışına günübirlik gönderilenlerin gündeliğini düzenleyen 39. maddesinde; "Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir." hükmü bulunmakta, 42. maddesinde; geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere kanunda belirtilen gündelikler, görev mahalline varış tarihinden itibaren; yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilmeyeceği, ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Muvakkat (geçici) vazife harcırahını (Yol masrafı ve yevmiye) düzenleyen 14. maddesinde ise; "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat (geçici) vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;

3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere." hükmü yer almaktadır.

Sonuç olarak,

-Sözleşmeli personele (4/B) şartların oluşması halinde geçici görev yolluğu ödenebileceğini düşünüyoruz.

-Geçici görev yolluğunun ödenmesinde önemli olan husus, geçici görev mahallerinizin "memuriyet mahalli" tanımı kapsamında olup olmadığıdır. Tanım kapsamında olanlar için geçici görev yolluğu ödenemeyecektir.

Sorunuz açısından, büyükşehir il merkezinin memuriyet mahallinden sayılacağını, ilçe ve mahallelerin ise memuriyet mahalli tanımı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu soru 6,284 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?