Özel kalem müdürlüğüne vekalet eden memur, diğer müdürlüklere sınavsız olarak atanabilir mi?

04/01/2017 23:20:00
Yazdır

Soru

İyi günler, ben 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuruyum. Yaklaşık 16 yıl bir belediyede ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ'nü (2009 yılına kadar) vekaleten yaptım. Ancak bu zaman zarfında asaleten kadroya atanmamla ilgili talebim olmadı. Aynı kurumda şu an başka bir müdürlüğü yine vekaleten yürütüyorum. Acaba geriye dönük yapmış olduğum Özel Kalem müdürlüğü görevim nedeniyle asaleten Müdür kadrosuna atanabilir miyim ?

Cevap

Öncelikle belirtmek gerekir ki özel kalem müdürlüğü kadroları, müdürlüğe denk ve istisnai kadro durumundadır.

Vekalet, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlama amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesinde öngörülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76 maddesinde "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler..." hükmü bulunmaktadır.

Bu maddede yer alan atama usulündeki takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanılması amacıyla atamanın objektif şartları görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmeliklerde düzenlenmiştir.

Mahalli idareler açısından öncelikle 02/02/2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan mülga "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik uygulanmıştır. Mülga Yönetmeliğin ek 4. maddesinde ise "Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, vekalet edilen kadro unvanı kazanılmış hak olarak görülemeyeceğinden, bunlar görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen kadroya atanamazlar." hükmüne yer verilmiştir.

Bahsedilen Yönetmelik 04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. Son Yönetmeliğin 20. maddesinde "(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.. b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Mahalli idarelerde ve diğer kamu/kurum ve kuruluşlarında, daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmüne, 22. maddesinde "Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kazananların ve bu kadrolara atananların hakları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.

Vekaletin mevzuatımızdaki amacına göre, vekalet edilen kadrolar, vekalet edenler açısından kazanılmış hak sayılmamaktadır. Bu durum, yukarıda belirtildiği gibi, gerek özel kalem müdürlüğüne vekalet ettiğiniz dönemdeki Yönetmelikte, gerekse şu anki mevzuatta ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, özel kalem müdürü kadrosuna ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak asaleten atanmadığınız için, daha önce bu kadroda bulunduğunuzun kabulü mümkün değildir. Bu nedenle diğer müdürlük kadrolarına sınavsız olarak asaleten atanmanızın mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Bu soru 22,926 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?