Belediyedeki sosyolog, müdürlük için açılan görevde yükselme sınavına başvurabilir mi?

30/01/2017 22:18:00
Yazdır

Soru

Merhaba;

Büyükşehir belediyesinde sosyolog kadrosunda görev yapan personel görevde yükselme sınavında müdürlük kadrosuna başvuru yapabilir mi?

Teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76 maddesinde "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır.

Bu maddede yer alan atama usulündeki takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanılması amacıyla atamanın objektif şartları mahalli idareler açısından 04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"te düzenlenmiştir.

Belediyelerdeki müdür ve şube müdürü unvanları Yönetmeliğin 5. maddesinde görevde yükselme sınavına tabi kadrolar arasında sayılmıştır.

Yönetmeliğin 7. maddesinde; "5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

4) Ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak gerekir. " hükmü, 11. maddesinde ".İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir." hükmü bulunmaktadır.

Özetle, mahalli idarelerde alt görevlerden müdürlük kadrolarına atanabilmek için; hizmet süresi, öğrenim, alt görev hizmeti ve görevde yükselme sınavında başarılı olma şartları aranmaktadır.

Sorunuza gelince,

1-Daha önce iki yıl süreyle uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrolarında çalışmadan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin eki (2) sayılı listede sayılan müdürlükler için açılan görevde yükselme sınavına başvuru yapamayacağınızı değerlendiriyoruz.

2- Ancak, 657 sayılı Kanunun 68/B bendinde belirtilen atanma şartlarını da taşımanız halinde, Yönetmeliğin eki (1) sayılı listede sayılan müdürlüklerden, görev alanı öğreniminize uygun olan için açılan görevde yükselme sınavına müracaat edebileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 5,195 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?