Sözleşmeli personel (4/B), halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapabilir mi?

03/02/2017 23:52:00
Yazdır

Soru

Merhaba. 4/B sözleşmeli personel halk eğitim merkezinde ücret karşılığı öğreticilik yapabilir mi?

Bu durum sözleşme feshine neden olur mu?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendinde sözleşmeli personel istihdamı düzenlenmiş olup, anılan maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Esaslarının 4. maddesinde "Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev dışında çalıştırılamaz." hükmü, 6. maddesinde "İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz." hükmü, 8 inci maddesinde "Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç)." hükmü, ek 6. maddesinde "Personelin;

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

ç) Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması,

d) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Hizmet sözleşmesi, ölüm ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan hallerde kendiliğinden sona erer." hükmü bulunmaktadır.

Usta öğreticiler hakkında uygulanan 21/05/1977 tarihli ve 15943 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde "Çeşitli, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet Memurları ile öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler uzman ve usta öğreticiler için de suç sayılır. Ancak, uzman ve usta öğreticiler kurumlarındaki görevlerini aksatmamak şartıyla diğer kurumlarda veya serbest çalışabilirler. Bu konuda özel sözleşmede Milli Eğitim Bakanlığınca sınırlama yapılabilir." hükmü bulunmaktadır.

Sorunuza gelirsek, usta öğreticilik mevzuatı açısından ikinci bir iş sorun olmamakla birlikte, sözleşmeli personel (4/B) için kazanç getirici başka iş yapma yasağı net olarak ifade edilmiştir.

Bu nedenle sözleşmeli personelin (4/B) usta öğreticilik yapmaları halinde hizmet sözleşmelerinde belirtilen koşullara uymamaları gerekçesiyle bağlı bulundukları yönetici tarafından yazılı olarak uyarılabilecekleri, buna rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması halinde sözleşmelerinin idarece tek taraflı feshedilebileceği düşünülmektedir.

Bu soru 3,407 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?