Belediye sözleşmelisinin maaşı düşülebilir mi?

03/04/2017 14:27:00
Yazdır

Soru

Sayın memurlar net yetkilileri bildiğimiz gibi mahalli idarelerde 5393 sayılı kanunun 49 maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırabiliyor kurumlar. bu şekilde çalışan sözleşmeli mühendislerin maaşları bir önceki yıla göre düşüklüğe gidebilir mi? sözleşmeli mühendis maaşları encümen kararı ile belirleniyor, tavan ve taban uygulaması arasında veriliyor, ancak tavandan alan personel 3 yıl sonra tabandan verilerek 500 veya 600 tl gibi bir önceki yıla göre maaş düşüklüğü yapabilir mi?

Cevap

Bilindiği üzere, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında,

"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usüle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir." hükmü ile,

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrası Gereğince Tam Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesinin 5 inci maddesinde;

"Sözleşmeli personele, yapacağı hizmete karşılık ........................ Belediyesi Meclisinin/İl Genel Meclisinin/Birliği Meclisinin .../.../.... tarihli ve ............... sayılı kararına göre sözleşme süresince her ay net olarak (.....................) TL ücret ödenir. Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya miktarda artırılır. Ödemeler her aybaşında peşin olarak yapılır." düzenlemesi yer almaktadır.

Belediyelerde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrası Gereğince Tam Zamanlı Olarak Çalıştırılan Sözleşmeli Personel, yapılan sözleşme yıllık olduğundan her yıl yenilenen sözleşmedeki ücret farklı olabiliyor. Bu konuda ki yetki meclis veya yönetim kuruluna verilmiştir.

Maliye Bakanlığı her yayımladığı Genelge ile alt ve üst ücret tutarını belirlemektedir. En son 2017 yılı için yayımlanan 05/01/2017 tarihli ve 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 sayılı, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgesinin 2 nci Maddesinde;

"5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli'nde gösterilmiştir.

Buna göre;

a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2017 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2017 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli'nde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2016 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2017 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı Ocak/2017 ayı içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine Ocak/2017 ayı içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir" düzenlemesi yer almıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrası Gereğince Tam Zamanlı Olarak Çalıştırılan Sözleşmeli Personel için yetkili meclis veya yönetim kurulu tarafından; bir önceki yılda çalışıp yeni yılda da sözleşmesi devam edenler için sözleşme ücretini düşürmesi iyi niyetli olarak değerlendirilemez.

Çünkü mevzuata baktığımızda; "Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir." düzenlemesine göre çalışmış olduğu kadrolu unvanı için ödenen ücretinden de %25 fazlasının belirlemesine izin vermektedir.

Ayrıca, bütçe imkanları her geçen yıl daha iyi olarak gerçekleştiğinden ödenek yok gerekçesi de inandırıcı olmaz. Ancak, bu durum da olan (sözleşmesi düşürülen) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalışan personel de var. Umarız karar veren yetkili birimler yeniden değerlendirme yaparlar.

Diğer taraftan sizin, düşürülen ücreti dava etme hakkınız var. Mahkeme, belediyenin sunacağı düşürme gerekçelerini değerlendirerek bir karar verecektir.

Bu soru 3,388 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?