Araştırma görevliliğinden istifa talebim kabul edilmeden sözleşmeli (4/B) göreve başlayabilir miyim?

14/07/2017 15:23:00
Yazdır

Soru

Merhabalar Devlet Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Araştırma Görevlisi (50 d statüsü) olarak görev yapmaktayım. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önümüzdeki günlerde ilana çıkacağı 4/B Sözleşmeli Veteriner Hekim alımlarına 2016 KPSS puanım ile başvuru yapacağım. Yerleştirilmemin yapılması durumunda 15 gün içerisinde yerleştirilmemin yapıldığı il müdürlüğüyle sözleşme yapmam ve göreve başlamam gerekmektedir. Bu durumda şuan çalıştığım kurumdan istifa etmem ve hemen ayrılışımı yapmam gerekmektedir. Ancak; 657 Sayılı DMK 96. Maddesinde ''Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.'' İfadesi yer almaktadır. Sözleşmeli (4/B) kadrosuna yerleştirilmemin yapılması durumunda istifa dilekçemi kurumuma vereceğim. Ancak yerime personel atanıp atanmayacağı; atanacak ise atanacak personelin ne zaman göreve başlayacağı belirsizdir ve yeni görevime 15 gün süre içinde başlayamayacağım açıkça görülmektedir.

Şuanki kurumda istifamın ileri bir tarihte kabul edilmesi durumunda yerleştirilmemin yapıldığı Veteriner Hekim kadrosuna başlayış yapıp yapamayacağım hakkında görüşünüze ihtiyaç duymaktayım. Teşekkürler. İyi Günler

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamı 1. Maddesindedir.

"Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.

Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları özel kanunları hükümlerine tabidir." Hükmü 96. Maddesinde "Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar." hükmü bulunmaktadır. Olağanüstü hal döneminde çekilmeye dair kısıtlama Devlet memurları için düzenlenmiştir.

2547 sayılı Kanunun 33. maddesinde "a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.

Lisans üstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir." hükmü 50/d maddesinde "Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler." hükmü bulunmaktadır.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte araştırma görevliliği ve öğretim görevliliğinin genel ve özel şartları düzenlenmiştir. Burada istifaya yönelik herhangi bir şart bulunmamaktadır.

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak Ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesinde "2547 sayılı kanunun 50. Maddesine göre öğretim yardımcılığı kadrolarına geçici olarak atanıp, yükseklisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak yükseklisans, doktora veya sanatta yeterlik diploması veya tıpta uzmanlık belgesi alanların kadro ile ilişkileri kendiliğinden kesilir. Hizmetlerine ihtiyaç görülenlerin 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 33. maddesine göre öğretim yardımcısı olarak yeniden atanmaları mümkündür." düzenlenmiştir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 6. Maddesinde "Adayların ilan edilen kadrolara atamaları, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumları tarafından 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yapılır. Atamaları sırasında beyanlarının doğruluğunun kontrolü ilgili yükseköğretim kurumunca yapılır. Atamalar; yabancı dil puanı 50'nin altında olanlar için en çok bir yıl, yabancı dil puanı 50-65 (65 hariç) puan arasında olanlar için ise en çok iki yıl süreyle yapılır." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca çalışan sözleşmeli personel 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde çıkarılan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a tabi olarak çalışmaktadır. Bunlar hakkında özel hüküm varsa 657 uygulanmaktadır, bunun dışında Esaslara tabidirler.

Esasların 8. Maddesinde "Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç)." hükmü 12. Maddesinde "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir." hükmü yer almaktadır.

Sonuç olarak, 50/d li araştırma görevlisinin atanma ve kadrosundan ayrılma şartları kendi mevzuatında düzenlendiğinden, OHAL döneminde istifaya yönelik 657 sayılı Kanun hükmünün (atanacak kişinin göreve başlamasını beklemek) bu personel için uygulanmaması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Sözleşmeli (4/B) personelin giriş şartlarında açıkça yer almasa da, sözleşme imzalama anında araştırma görevliliğinden istifa etmiş olmanız gerektiğini düşünüyoruz. Zira iki statüde aynı anda bulunmanız hem personel hem de sosyal güvenlik mevzuatı açısından mümkün gözükmüyor.

Bu soru 10,924 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam