4/B'li sözleşmeli limited şirket ortağı olabilir mi?

14/08/2017 18:11:00
Yazdır

Soru

Merhabalar.

Bir sorum olacak ben bir kamu kurumuna sözleşmeli olarak yerleştim. Evraklarımı da teslim ettim, ancak benim adıma şirket ismi var, bu aşamadan sonra ne yapmam lazım? Acilen yardımınızı talep ediyorum şimdiden teşekkürler...

Cevap

Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesi şu şekildedir.

"Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı;

Memurlar türk ticaret kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler"

Türk Ticaret Kanununun 124. Maddesi şu şekildedir.

"Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir.

Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır"

Mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde devlet memurları;

a) Tacir olamaz ve tacir sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz

b) Esnaf olamaz ve esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz

c) Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz

d) Ticari mümessil olamaz

e) Ticari vekil olamaz

f) Kollektif şirketlerde ortak olamaz

g) Komandit şirkette komandite ortak olamaz

h) Adi şirketlerde şirketin idaresi ve temsiline tüm ortakların yetkili olması nedeniyle, devlet memurları adi şirkete ortak olamaz

i) Anonim şirketlerde şirketin idaresi ve temsili "yönetim kurulu"na ait olduğundan, devlet memurları anonim şirketlerin yönetim kurullarında görev alamaz

j) Limited şirketlerde şirketin idaresi ve temsili "kanuni temsilci"ye ait olduğundan, devlet memurları limited şirketlerin kanuni temsilcisi olamaz.

Devlet memurlarının anonim şirketlere ortak olması, limited şirketlere ortak olması, komandit şirketlere komanditer ortak olması mümkün olmakla birlikte dikkat edilmesi gereken nokta söz konusu şirketlerin "yönetim kurulu üyesi" veya "kanuni temsilcisi" gibi şirketin idaresi ve temsili üzerine yetki alamayacakları hususudur.

Kredi ve Yurtlar Kurumu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımı yaptığı için konunun bu açıdan da ele alınması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekildedir.

"B) Sözleşmeli personel: (1) Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (Mülga ikinci paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.) Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (....)(2) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tabi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. (3)(4) (Ek paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. (Ek cümle: 25/6/2009-5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"

Bakanlar Kurulunun 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararı ile "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" belirlenmiştir. Söz konusu kararın 8. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç)"

Sonuç olarak; Anonim şirketlerin, limited şirketlerin ortağı olabilirsiniz. Komandit şirketlerin komanditer ortağı olabilirsiniz. Ancak hiçbir şekilde söz konusu şirketlerin yönetiminde, denetiminde görev alamayacağınız gibi kanuni temsilcisi veya vekili de olamazsınız. İdareye ve temsile ilişkin görev alamazsınız.

Eğer yukarıda açıkladığımız yasaklar kapsamında iseniz derhal gerekli yasal prosedürleri yerine getirerek bu görevlerden ayrılmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sorunla karşılaşırsınız.

Bu soru 4,087 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?