15 yıllık mecburi hizmetini tamamlayıp, isteğe bağlı emekliliğe geçen askeri personelin soruları

13/06/2008 17:31:00
Yazdır

Soru

Mrb, soru cevap bölümünü atradım ama tsk leri ile ilgili istifa konusunda emeklilik durumunu aydınlatıcı bilgi bulamadım. Yardımcı olursanız hem ben hemde tsk lerinde görevli diğer personele çok faydalı olacağını değerlendiriyorum..
Ben 1991 yılında kara harp okuluna girdim, 1995 yılında mezun oldum ve şu anda halen kadar görevime devam ediyorum.
23 mayıs 2002 tarihli ve 2759 sayılı kanuna göre hesaplanan emeklilik bilgilerim ise;
1- Kanun tarihine kadar hizmet sürem:12 yıl 4 ay 27 gün
2- Kanun tarihinde kalan hizmet süresi:10 yıl 28 gün
3- Tabi olduğu emeklilik yaşı:50
4- 20/25 hizmet yılını dolduracağı tarih:20/06/2012
5- Emeklilik tarihi:28/10/2017
Bugünkü hizmet süresi:19 yıl 11 ay 11 gün ( 12/06/2008 tarihi itibariyle)
6: 20/25 yılını doldurduğunda ayrıldığı takdirde emekli tarihi:31/02/2019
Not olarak..(Kanun gereğince tabi olunan yaştan fiili hizmet zammı süresi tamamı düşülmektedir)

Sorum ise:
Mecburi hizmet sürem 15 yıl, 2010 yılı ocak ayında doluyor. Dolmasına müteakip istifa edersem;
1-Primlerini kendim yatırmak kaydıyla, prim ödeme sürem, emekli sandığından emekli olabilirmiyim, olursam hangi tarihte emekliliği hak ederim, emekli aylığı ne zaman bağlanır.
2-Emekli ikramiyesi alabilirmiyim,
3-Prim yatırdığım süre içersinde sağlık imkanlarından ailem faydalanabilir mi?
İlginiz için tşk.ler

Cevap

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Geçici 205 inci maddesinde erkek iştirakçilerin 25 hizmet yıllarını doldurmaları ve tabi oldukları yaşlarını da tamamlamaları şartıyla emekli aylığına hak kazanılacağı, fiili hizmet süresi zammına müstehak olanların ise tabi oldukları yaşlardan toplam fiili hizmet süresi zamlarının tamamının düşüleceği ve bu suretle emekli olacağı tarihin bulunacağı, belirtilmiştir.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci ([1]) maddesine eklenen fıkra uyarınca da isteğe bağlı iştirakçilik uygulaması getirilerek, en az 10 yıl hizmet bulunulması şartıyla ve 25 hizmet yıllarını tamamlamadan görevlerinden ayrılanlara, bu hizmet sürelerini herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışmadan kesenek ve karşılık tutarlarını yatırmaları koşuluyla tamamlamalarına imkan tanınmıştır.

Maddede ki diğer şartlar;

· Diğer sosyal güvenlik kurumları ile zorunlu olarak ilgilendirilmelerini gerektirir görevlerde çalışmakta olan ya da çalışmaya başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik kurumlarından veya Sandıktan kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamazlar.

· Görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

· İsteğe bağlı süreler, emeklilik ikramiyesinin süre ve miktar yönünden hesabı ile kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınmamaktadır.

Belirttiğiniz duruma göre, isteğe bağlı iştirakçiliğinizi sürdürmeniz durumunda emekli olacağınız tarih 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 inci maddesine göre 22.05.2002 tarihi itibariyle hesaplanacak yaş grubundan ayrıca fiili hizmet süresi zamlarının toplamının düşüldükten sonra bulunacak tarih olacaktır. Bu tarih itibariyle talepte bulunulması halinde emekli aylığınızın bağlanması mümkün görülmektedir.

Ancak; halen yürürlükte bulunan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu maddesi ([2]) yalnızca aylık bağlananlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık yardımından yararlanacaklarını düzenlemiştir. Bu nedenle gerek siz gerekse aile bireylerinizin sağlık yardımından yararlanmanız mümkün görülmemektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine genel sağlık sigortasından yararlanma talebinizi Sosyal Güvenlik Kurumuna yapmanız gerekecektir.

([1] ) 5434 S.K. Madde 12 - Bu kanunla tanınan haklardan aşağıda (I) işaretli fıkrada yazılı yerlerde çalışanlardan,Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak şartiyle, (II) işaretli fıkrada gösterilenler faydalanırlar.
?
(Ek paragraf: (17/9/2004-5234/3 md.)657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak en az on yıl çalıştıktan sonra, memurluktan çıkarılmış olanlar ile aynı Kanunun 96 ncı maddesi kapsamına girenler ve anılan Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde aranan nitelikleri kaybedenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olanlar, memurluktan ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları ve emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarını ait olduğu ay içinde Sandık hesabına yatırmaları şartıyla başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgilendirilirler.
Sandığın diğer iştirakçileri de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olanlar ile aynı esaslar çerçevesinde bu uygulamadan yararlanabilirler. Bunların emeklilik keseneklerine, emeklilik keseneğine esas aylık, derece ve kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ek göstergeleri esas alınır ve Sandığa emekli keseneği ödedikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve eğitim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek şartıyla her üç yıl için bir derece yükselmesi uygulanır. Ancak, bu süreler, tekrar Sandığa tâbi bir göreve başlayanlar için de geçerli olmak üzere emeklilik ikramiyesinin süre ve miktar yönünden hesabı ile kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu şekilde Sandıkla ilgilendirilenler bu Kanunun uygulanmasında isteğe bağlı iştirakçi olarak kabul edilirler.
(Ek paragraf: (17/9/2004-5234/3 md.)Yukarıdaki paragrafta belirtilenlerden, toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla süreye ilişkin emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarını süresinde ödemeyenlerin isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erer. Sandıkla ilişkilendirilme isteğinden vazgeçtiğini yazılı olarak Sandığa bildirenlerin de isteğe bağlı iştirakçiliklerine başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren son verilir. Diğer sosyal güvenlik kurumları ile zorunlu olarak ilgilendirilmelerini gerektirir görevlerde çalışmakta olan ya da çalışmaya başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik kurumlarından veya Sandıktan kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamazlar. Bunlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olarak çalışmaya başlayıp bu görevleri sona erenler de altı ay içinde yazılı olarak isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunabilirler.

([2] ) 5434 S.K Geçici Madde 139 ; "(Değişik birinci fıkra: 25/6/2003-4905/4 md.) Aşağıda sayılanlar, Kanunla düzenlenecek genel sağlık sigortası kapsamına alınacakları tarihe kadar, hastalanmaları halinde resmî veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre muayene ve tedavi ettirilirler.
a) (Değişik: 21/3/2006-5473/8 md.) Emekli, adî malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar ile emekli aylığı almakta iken özelleştirme kapsam ve programına alınan kuruluşlarda görev almaları nedeniyle 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince emekli aylıkları kesilenler,
b) (a) bendinde sayılanların 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri,
c) Dul ve yetim aylığı alanlar ( Yetim aylığı alan babanın sağ olması nedeniyle yetim aylığı bağlanamayan öz ana dahil).

Bu soru 17,423 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?